Przydatne informacje

   Poniżej znajdziesz informacje o działalności związku

 


Cele i zadania Związku


§  6

 

 Celem Związku NSZZ Funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei 

jest obrona godności, praw i interesów członków Związku, a w szczególności:

1)     Zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanie pracy zawodowej, wynagrodzenie, 

warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2)    Przeciwdziałania zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy.

3)    Dążenie do zapewniania pracowników warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4)    Ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin.

§ 7

 

Związek realizuje swoje cele miedzy innymi poprzez:

1)    Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawcy i organów administracji.

2)    Zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcą.

3)    Udzielania pomocy i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku.

4)    Przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania 

zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

5)    Szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe wynikające z przepisów prawa.

6)    Inicjowanie i organizowanie samopomocy członków związku.

7)    Udzielanie pomocy materialnej członkom Związku.

8)    Podejmowanie starań o zapewnianie członkom Związku i ich rodzinom odpowiedniego udziału w świadczeniach 

z funduszu socjalnego lub innych funduszy.

9)    Informowanie członków o działaniach Związku poprzez tj: stronę internetową, zamieszczanie informacji 

w prasie jak i medialnie.

10) Prowadzenie działalności oświatowo - kulturalnej.

11) Organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu, turystyki itp.