Dnia 14.05.2021 r.

Witam

W nawiązaniu do informacji z dniu 7 maja 2021 r., spotkanie w formie wideokonferencji Pracodawcy PKP PLK S.A. ze stroną społeczną w sprawie podwyżek odbędzie się w dniu  19 maja 2021 r.


                                                                                                                                                            Bogdan Jagielski

                                                                                                                 Dnia. 07.05.2021 r.

Witam

Spotkanie Pracodawcy PKP PLK S.A ze stroną społeczną jest zaplanowane na dzień 19 maja 2021 r godzina 11:00 poprzez wideokonferencję, 
w temacie podwyżki wynagrodzeń w 2021r. Ze względu na dynamiczną sytuację jest to wstępny termin spotkania,
niemniej jednak podejmowane są wszelkie możliwe działania aby spotkanie to odbyło się w powyższym terminie.
Potwierdzenie daty i godziny wideokonferencji zostanie przekazane niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.
 
 

                                                                                                                                                                           Bogdan Jagielski

                                                                                                                  Dnia. 14.04.2021 r.

Spotkanie Pracodawcy PKP PLK S.A., ze Stroną Związkową, które miało się odbyć w połowie  kwietnia br., nie odbędzie się  z uwagi na pandemię i zmieniającą się sytuację ekonomiczną Spółki PLK S.A.  Spotkanie co do podwyżek odbędzie się w terminie późniejszym.
O terminie spotkania będzie informacja.

                                                                                                                                                                            Jagielski Bogdan
 

                                                                                                                   Dnia. 13.04.2021 r.


Witam.

Pragnę poinformować, że w dniu 22 kwietnia 2021 r., odbędzie się posiedzenie Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. Z ramienia NSZZ F-szy SOK udział w wideokonferencji weźmie  kol. Michał Szubielak tel. 797305636.

                                                                                                                                                                                            Jagielski Bogdan

                                                                                                              Dnia. 28.03.2021 r.

Witam.

Pragnę poinformować, że w dniach 22 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca 2021 r.,  odbędą się posiedzenia Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie. Z ramienia NSZZ F-szy SOK udział będzie brał kol. Michał Szubielak tel. 797305636.

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, członkowie związku otrzymają ekwiwalent pieniężny w wysokości 60 PLN, który zostanie wypłacony Przewodniczącym Kół po 10.04.2021 r.

                                                                                                                                                                    Jagielski Bogdan

                                                                                                          Dnia. 18.02.2021 r.

 

W dniu 26 luty 2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem Pana Ireneusz Merchel, Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze Związkami Zawodowymi działającymi w PKP PLK S.A. Udział z ramienia NSZZ F-szy SOK weźmie Jagielski Bogdan, Paliński Wojciech.                                                                                                                                    

Informuję, że w dniu 24 luty 2021 r., w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie przy ul. Chmielnej 73 a, odbędzie się posiedzenie zdalne Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z ramienia NSZZ F-szy SOK udział weźmie Wojciech Paliński

                                                                                                                                                                            Jagielski Bogdan


                                                                                                               Dnia. 04.02.2021 r.

Witam.

W dniu 03.02.2021 r., odbyło się posiedzenie w formie zdalnej Rady Branży Transport OPZZ pod kierownictwem Przewodniczącego Leszka Miętka. Udział w spotkaniu wziął Rafał Weber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Radzikowski Przewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski Wiceprzewodniczący OPZZ, związki zawodowe zrzeszone w Branży Transport. NSZZ F-szy SOK reprezentował Bogdan Jagielski.

Szeroko omówiona została sytuacja w dziedzinach transportu , kolejowego, morskiego lotniczego, drogowego, samochodowego oraz przewoźników PKS.

We wszystkich tych branżach występują problemy związane z utrzymaniem ciągłości funkcjonowania i utrzymaniem zatrudnienia. W transporcie kolejowym największa sytuacja związana z pandemią występuję w PKP Intercity, Przewozach Regionalnych, PKP Cargo. Spowodowane jest spadkiem podróżnych jak też przewożonych towarów.

Rada Dialogu Społecznego zwróci się do strony rządzącej i posłów o podjęcie rozwiązania o przedłużenia na czas trwania pandemii wszystkich wyborów występujących w związkach zawodowych, którym upłynął czas kadencji. Poruszona została przez związki zawodowe działające w PKP PLK S.A., sytuacja z badaniami okresowymi. Od 01 lutego 2021 r., do pracowników, którym skończyły się badania pracodawca skierował zapytania o wyrażeniu lub nie wyrażeniu poddania się badaniom. Poniżej wyciąg z ustawy.

                                                                                                                                                                Bogdan Jagielski

Kancelaria Sejmu. 1/30602.02.2021

US T A W A

z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

                                                                                     Ten zapis dotyczy ubiegających się o zatrudnienie.

Art.15zzzy.1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia 31stycznia 2021r., zawiesza się przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych:1)osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji maszynisty, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.22a ust. 11 ustawy z dnia 28marca 2003r. o transporcie kolejowym;2)osób ubiegających się o zachowanie ważności świadectwa maszynisty, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.22b ust.22 ustawy z dnia 28marca 2003r. o transporcie kolejowym;3)pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.22d ust.3 ustawy z dnia 28marca 2003r. o transporcie kolejowym;4)pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, o którym mowa wart.22d ust.1 ustawy z dnia 28marca 2003r. o transporcie kolejowym;5)funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.59ust.6pkt3 ustawy z dnia 28marca 2003r. o transporcie kolejowym.

                                                                                        Ten zapis dotyczy zatrudnionych

2. W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w ust.1, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.                                                                                                                  30.01.2021 r.

Witam.

Informuję, że w dniu 03.02.2021 r. odbędzie się posiedzenie Branży Transport w formie zdalnej. NSZZ F-szy SOK będzie reprezentował Jagielski Bogdan. W spotkaniu udział weźmie kierownictwo OPZZ. W szczególności omówione zostanie wystąpienie  na piśmie  z dnia 10 wrzesień 2020 r.,  Zespołu Problemowego ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy Rady Dialogu Społecznego do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym. Odpowiedzi pisemnej udzielił Rafał Weber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

                                                                                                                                                                       Bogdan Jagielski


stanowisko ws. transportu wersja z dnia 10.09.2020.pdf
odpowied+¦ MI na stanowisko Zespo+éu w sprawie pomocy firmom transportowym.pdf

                                                                                          Dnia 18.01.2021 r.

Informuję, że w dniu 27 styczeń 2021 r.,  w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie przy ul. Chmielnej 73 a, odbędzie się posiedzenie zdalne Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z ramienia NSZZ F-szy SOK udział weźmie Wyszołmirski Kazimierz tel. 604260462.

                                                                                                                                                                             Jagielski Bogdan


                                                                                                  Dnia 12.01.2021 r.

Witam.

Informuję, że w związku z wprowadzoną pandemią, pracownicy PKP PLK S.A., zatrudnieni w Straży Ochrony Kolei,  którzy wykupili bilety roczne, kwartalne, miesięczne na przejazdy do pracy i z pracy w pociągach Spółki „ Intercity” do 03 czerwca 2020 r., mogą się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów w celu zakupywanych miejscówek za 1 zł. Należy zgłosić się do kasy biletowej, pobrać druk i go wypełnić. Do druku dołączyć bilet jaki został zakupiony tj:  roczny, kwartalny, miesięczny z miejscówkami. Bilety kwartalne , miesięczne oraz miejscówki zakupione po 03 czerwca 2020 r.,  nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                                                                                       Jagielski Bogdan


                                                                                                  Dnia 07.01.2021 r.

Koleżanki i koledzy !

Pani Moniki Zielińska  Prezes  Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie, wręczyła podziękowanie Robertowi Winnickiemu Przewodniczącemu Koła, Szymonowi Kowalikowi V-ce Przewodniczącemu Koła NSZZ F-szy SOK w IOK Lublin za okazaną pomoc w akcji zbiórki racji żywnościowych. Zebrano ponad 130 kg. W tą inicjatywę pomagania innym ludziom, ubogim, bezdomnym a zarazem skrzywdzonych przez los życia w dobie obecnego czasu i pandemii zaangażowani byli  członkowie  NSZZ F-szy SOK z Koła w IOK Lublin, oraz nie zrzeszeni. Dziękujemy.


                                                                                                                                                                             Jagielski Bogdan

                                                                                                   Dnia 11.12.2020 r.

Informuję, że w pierwszym kwartale 2021 r.  27 styczeń, 24 luty, 24 marzec w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie przy ul. Chmielnej 73 a, odbędą się posiedzenia Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

                                                                                                                                                                    Jagielski Bogdan

                                                                                                     Dnia 06.12.2020 r.

Koleżanki i koledzy, członkowie NSZZ F-szy SOK !

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei z Koła w Komendzie Regionu Straży Ochrony Kolei w Lublinie, ponownie zorganizowali  racje żywnościowe dla  Bractwa Miłosierdzia im. Brata Alberta w Lublinie ul. Zielona nr. 3.

W dniu 06.12.2020 r o godzinie 18:30 telewizja regionalna TVP 3 Lublin "Panorama Lubelska" wyemitowała felieton. Wywiadu udziela Przewodniczący Koła st. przodownik Robert Winnicki z IOK Lublin.  Dziękujemy.


                                                                                                                                                                                   Bogdan Jagielski  
W załączeniu link.  

https://lublin.tvp.pl/51205278/bractwo-w-potrzebie

                                                                                                                                                                               

                                                                                                      Dnia 03.11.2020 r.

W dniu 07.12.2020 r.,  metodą zdalnie-elektroniczną poprzez wideokonferencję, odbędzie się spotkanie zorganizowane z ramienia Kierownictwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei z Przewodniczącymi Związków Zawodowych. Spotkanie podyktowane jest sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2, która występuje na obszarze całego kraju. Z ramienia NSZZ F-szy SOK udział weźmie Wojciech Paliński.


                                                                                                                                                                                                   Bogdan Jagielski

                                                                                                      
                                                  Związek Pracodawców Kolejowych przesłał informacje  ws biletów na 2021 r.

Pismo ws biletów na 2021 r..pdf

W związku z wystąpieniem NSZZ F-szy SOK pismem nr. 114/2020 r. z dnia 10 11.2020 r.  Związek otrzymał odpowiedź od PKP PLK S.A.

Odpowiedz PLK.pdf

                                                                                                        Dnia 30.11.2020 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rozliczenia czasu pracy w dniu 25 listopada 2020r., Biuro Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przekazaną Państwu w trakcie spotkania-wideokonferencji w dniu 19 listopada br., tegoroczny dzień 25 listopada – Święto Kolejarza -  i praca w tym dniu będzie rozliczana jak praca wykonana w święto wg zasad opisanych w Protokole Dodatkowym nr 15 do ZUZP.

Grażyna Blicharz
Dyrektor Biura
Biuro Spraw Pracowniczych
Centrala
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa


Pragnę poinformować, że decyzją Zarządu NSZZ F-szy SOK,  została podjęta Uchwała nr. 1/2020 r., że z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2020 r., członkowie związku otrzymają ekwiwalent pieniężny w wysokości 240 zł netto, który zostanie wypłacony w miesiącu grudzień. Przewodniczący Kół otrzymają środki na ich realizację.


W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zostały uzgodnione stawki.

I do kwoty 800 zł   należność 800 zł brutto.

II od 801 do 1200 należność 740 zł brutto

III od 1201 do 1800 należność 710 zł brutto

IV od 1801 do 2200 należność 680 zł brutto

Powyżej 2200 należność 650 zł brutto.


                                                                                                                                                                                              Bogdan Jagielski                                                                                                                                                                                       


               

                                                                                                                            

                                                                                                                     Dnia.23.11.2020 r.

W dniu 19 listopada 2020 r. , odbyła się wideokonferencja z udziałem Związków Zawodowych. NSZZ F-szy SOK reprezentował Wojciech Paliński. W spotkaniu uczestniczył Ireneusz Merchel Prezes Zarząd  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz Grażyna Blicharz Dyrektor Biura ds. Pracowniczych.

Przedstawiona została sytuacja związana z pandemią COVID - 19, gdzie występują przypadki zachorowania wśród pracowników.

Największa zachorowalność występuje w Straży Ochrony Kolei.

W związku z epidemią koronawirusa i sytuacją ekonomiczną Spółki, w bieżącym roku nie została przeprowadzona w Spółce akcja podwyżki wynagrodzeń.

Przychylając się do wystąpień Związków Zawodowych, Pracodawca podjął decyzję o wypłacie Nagrody z okazji Święta Kolejarza w 2020r. wg zasad wyliczenia wynikającego z zapisów Protokołu dodatkowego nr 15 do ZUZP tj. w wysokości 532,26 zł.

Z okazji Święta Kolejarza pracownik zatrudniony na kolei powyżej 1 roku nabywa prawo do nagrody pieniężnej w roku wdrożenia Układu w wysokości 10% jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w PKP PLK S.A. za okres poprzedniego roku.

Postanowień nie stosuje się do pracowników:

 a. pozostających w skutkach wymierzonych kar porządkowych ;

 b. wobec których zastosowano zmianę warunków umowy o pracę za naruszenie obowiązków pracowniczych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Gratyfikacja pieniężna, przysługująca z zapisów ZUZP dla Pracowników PLK S.A w kwocie 2 661,30 zł zostanie wypłacona w listopadzie br.

Pracownicy wyznaczeni do odznaczeń, otrzymają listy gratulacyjne podpisane przez Prezesa Zarządu PLK S.A. z informacją o przyznaniu odznaczenia.

Listy gratulacyjne będą dostarczone do jednostek organizacyjnych z prośbą o ich dostarczenie odznaczonym.                                                                                                                                                                                  Bogdan Jagielski        

                                                                                                                       

                                                                                                                                                          Dnia 21.11.2020 r.

Koleżanki i koledzy, członkowie NSZZ F-szy SOK !

Mając na względzie czynienia dobra dla drugiego człowieka, członkowie NSZZ F-szy SOK z Koła w Komendzie Regionu Straży Ochrony Kolei w Lublinie, nawiązali współpracę z Bractwem Miłosierdzia im. Brata Alberta w Lublinie ul. Zielona nr. 3. Członkowie związku, zdeklarowali się
  pomóc      Bractwu w formie zorganizowania zbiórki racji żywnościowych, oddając dobrowolnie na ten cel słoiki, które otrzymują po skończonej służbie.
Choć pomoc nie jest wystarczająca, lecz inicjatywa pomagania innym  ludziom, ubogim, bezdomnym a zarazem skrzywdzonych przez los życia w dobie obecnego czasu i pandemii, jest jak najbardziej wskazana i płynąca z serc funkcjonariuszy SOK.
W dniu 14.11.2020 r o godzinie 21:30 telewizja regionalna TVP 3 Lublin "Panorama Lubelska" wyemitowała felieton o prowadzonej zbiórce, 9 min 55 sekunda. Nadmieniam, że inicjatywa jest rozwojowa i zachęcam członków związku i nie tylko do wzięcia udziału w tym dobroczynnym celu.

    
W załączeniu link.   
    

https://lublin.tvp.pl/50804317/14-listopada-2020-g-2130

                                                                                                                                                                                                                                     Bogdan Jagielski

                                                                                                                         Dnia 18.11.2020 r.


W dniu 19 listopada 2020 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem Pana Ireneusz Merchel, Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Udział z ramienia NSZZ F-szy SOK weźmie Wojciech Paliński.

                                                                                                                                                                             Bogdan Jagielski                                                                                                                           Dnia 16.11.2020 r.


Koleżanki i koledzy, funkcjonariusze i pracownicy Straży Ochrony Kolei, w dniu 18 listopada 2020 r., obchodzimy 102 rocznicę powołania. Wszystkim wam dziękuję za wzorową służbę na rzecz Polskich Kolei Państwowych. Stajecie ramię w ramię ze wszystkimi służbami, by sprostać wyzwaniom obecnego czasu, nie lękając się z przeciwnościami jakimi obdarzył nas los, stawiając na szale własne zdrowie a zarazem i życie. Każdy z nas, pracuje w formacji, która odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo obywateli Naszego Państwa, do tego jesteśmy powołani. Noszenie najstarszego munduru, to duma, godność oraz wyzwanie. Życzę wszystkim wytrwałości, by nadchodzący czas umocnił nas we wzajemnej życzliwości, abyśmy w zdrowiu i spokoju przetrwali czas w dobie pandemii. Niech nasze poświęcenie służenia obywatelom, znajdzie uznanie ze strony rządzących i społeczeństwa.

Po 123 latach odzyskania niepodległości, Marszałek Józef Piłsudski w dniu 18 listopada 1918 r. powołał Straż Kolejową, pierwszą służbę mundurową, mając na względzie dobro obywateli szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego na obszarze kolejowym, strategicznym dla bezpieczeństwa Państwa.

Od tamtego pamiętnego czasu po czas obecny, Straż Ochrony Kolei przechodziła przez róże zawirowania, które występowały w naszej Ojczyźnie. Formacja podlegała pod różne instytucje państwowe i była zarządzana przez wiele osób, które wywodziły się z różnych służb mundurowych. Od dłuższego czasu i w obecnym, Straż Ochrony Kolei, zarządzana jest przez osoby wywodzące się ze środowiska funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, ich cel jest jeden, doprowadzenie do uchwalenia ustawy o SOK.

Jak wiemy na przełomie lat 15 dr inż. Józef Hałyk, w raz osobami z czynnika społecznego angażowali się, by dotrzeć do polityków różnych opcji, którzy rządzili naszym krajem.

Do dnia dzisiejszego nie znalazło to jednak odzwierciedlenia wśród nich.

Pamiętamy, że w dniu 27 Listopada 2018 r., odbyły się obchody Święta 100 rocznicy Straży Ochrony Kolei. W czasie mszy św. Ekscelencja Biskup Polowy gen. bryg. dr Józef Guzdek przypomniał, że Straż Ochrony Kolei zdała egzamin ze skuteczności w momencie, gdy odradzała się Polska.

W swoim wystąpieniu dr inż. Józef Hałyk, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei skierował słowa:

„To właśnie Wam, funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Ochrony Kolei, polska kolej zawdzięcza swoje bezpieczeństwo” .

Z okazji 100 rocznicy Straży Ochrony Kolei, Komendant Główny SOK wręczył uhonorowanym gościom statuetki jubileuszowe.

Wśród przybyłych na Święto dostojnych gości nie zabrakło przedstawicieli Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, przedstawicieli rządu i parlamentu oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej i Wojska Polskiego. Swoją obecnością uroczystość uświetnili również: Prezes Grupy PKP S.A., Prezes PKP PLK S.A wraz członkami Zarządu i dyrektorami, a także przedstawiciele duchowieństwa oraz organizacji związkowych.

Podczas uroczystej gali odczytane zostały listy od Pana Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy, Pana Marszałka Sejmu RP. Marka Kuchcińskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, a także od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Pana Jarosława Kaczyńskiego.

Uroczystości objęta była  Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej

dr Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Pan Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, po otrzymaniu statuetki w 2018 r., na uroczystości z okazji 100 rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei podkreślał, że teraz to jest zobowiązanie i to będzie jego priorytet, by Straż Ochrony Kolei znalazła się w strukturach MSWiA.

Nadmieniam, że Pan Piotr Duda NSZZ „Solidarność” ramię w ramię stoi i rozmawia z najważniejszymi osobami w Państwie. Mijają 2 lata od złożonego zobowiązania i co i nic !!!. Nasuwa się pytanie, czy to tylko na pokaz ?

Gdzie są teraz i jaki mają wpływ prominentne osoby, między innymi, jak Pan Piotr Duda, by doprowadzić w końcu do tego, że Straż Ochrony Kolei dołączy do MSWiA, na to czekają funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei od 15 lat.

Pragnę przypomnieć, że wdrożenie projektu Ustawy o Straży Kolejowej Druk (UD69) opracowany w 2016 r., przez MSWiA, pod nadzorem Podsekretarza Stanu Pana Sebastiana Chwałka, (za co bardzo dziękuję), został złożony na Komitet Stały Rady Ministrów, zapisany w punkcie nr.5 pod obrady z niewiadomych przyczyn został zdjęty z obrad.

W załączeniu przedstawiam fotki z uroczystości 100. Rocznicy Straży Ochrony Kolei.

 

                                                                                                                                                                                             Bogdan Jagielski


Dnia.04.11.2020 r.


Koleżanki i Koledzy pragnę poinformować, że w dniu 30.10.2020 r., w godzinach południowych na telefon związkowy Przewodniczącego Bogdana Jagielskiego, dzwoniła wysoko postawiona osoba z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei informując, że podczas przeglądania strony internetowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w celu przeczytania nowego „STATUT” informując, że na pewno jest w rejestracji, napotkała się z zamieszczoną informacją odnoszącą się do wideokonferencji w dniu 26.10.2020 r., z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. i związków zawodowych. Osoba podważała tą informację, że podczas tego spotkania nie padły słowa ze strony Prezesa, o zwiększanym świadczeniu na Święto Kolejarza w wysokości 1000 zł lub może to być trochę mniej, prosząc mnie o zdjęcie ze strony związkowej zamieszczonej informacji. Zwróciłem uwagę w/w osobie, że nie brała ona udziału w spotkaniu więc czemu ma to służyć?. Osoba była na tyle zdesperowana, że udzieliła mi wskazówek, mówiąc mamy COVID-19, gospodarka boryka się z różnymi problemami, więc źle to wpłynie na funkcjonariuszy SOK, którzy w jakiś sposób zaplanują sobie, że otrzymają te pieniądze, a w późniejszym czasie dowiedzą się, że tej sumy nie otrzymają bo będzie niższa. Zachodzi więc pytanie w jakim celu osoba dzwoniąca używa takiego wybiegu myślowego. Nadmieniłem, że podczas prowadzonych negocjacji podwyżek z ubiegłych lat, Związki Zawodowe działające w PKP PLK S.A, wystosowywały pisma do pracowników co do proponowanych wysokości kwot podwyżek, a negocjacje nie były zakończone i publikowano je na różnych forach i nikt nie interweniował. W dalszym ciągu osoba ta namawiała mnie bym tą informację usunął. Poinformowałem, że w spotkaniu udział brał Wojciech Paliński i takie informację mi przekazał. Więc jak mam usunąć informację bez jego wiedzy. Osoba poinformowała mnie, że to Pan Przewodniczący pod tym tekstem złożył podpis. Przekazałem tej osobie, że będę rozmawiał w tej sprawie z Wojciechem Palińskim. Na koniec rozmowy w dalszym ciągu osoba dzwoniąca stała przy swoim. Informacje z rozmowy przekazałem V-ce Przewodniczącemu Wojciechowi Palińskiemu, który podtrzymał uzyskaną wypowiedź. Nasuwa się więc pytanie, niech każdy sobie odpowie sam, czy to nie jest ingerencja w działalność Niezależnego Związku. Zwracamy się z prośbą do funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, czy ktoś z osób decyzyjnych  w Komendach Regionalnych lub Posterunkach, negatywnie wypowiada się lub oczernia działalność, którego ze związków zawodowych działających w KG SOK lub w jakikolwiek sposób wpływa na przynależność związkową. Prosimy takie informacje przekazywać do Przewodniczących Kół.

                                                                                                                                                                                        Wojciech Paliński

                                                                                                                                                                                        Bogdan Jagielski

. .