Dnia, 15.11.2019 r.

W dniu 14.11.2019 r.  w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A., odbyło się kolejne spotkanie z Panem Ireneusz Merchel Prezes PLK S.A, Pani Grażyna Blicharz, dyrektor ds. pracowniczych w PLK S.A, ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP. Z ramienia NSZZ F-szy SOK udział wzięli, Bogdan Jagielski i Wojciech Paliński. W dalszym ciągu prowadzona była dyskusja nad zmianami proponowanymi przez pracodawcę i stronę społeczną w zapisach do  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Strony ustaliły:

Strona Pracodawcy ponownie zaprezentowała i omówiła projekt zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”, przedłożony na spotkaniu 24 października 2019 r

- Propozycje dwóch wariantów zmian w zakresie dodatku funkcyjnego – włączenie w całości dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia zasadniczego lub zatrzymanie wzrostu dodatku funkcyjnego w wysokości jaka przysługiwałaby pracownikowi pobierającemu dodatek funkcyjny w dniu 1 stycznia 2020 r

- zmiany w zakresie Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania,

- zmianę Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego,

- zmiany w zapisach dotyczących Święta Kolejarza w zakresie zmiany podstawy nagrody z okazji dnia Święto Kolejarza oraz ustanowienia Święta Kolejarza świętem w rozumieniu ustawy o dniach wolnych;

Strona Pracodawcy ponownie zaprezentowała i omówiła projekt zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”, przedłożony stronie Związkowej na spotkaniu 24 października 2019 r uwzględniający Propozycje dwóch wariantów zmian w zakresie dodatku funkcyjnego – włączenie w całości dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia zasadniczego lub zatrzymanie wzrostu dodatku funkcyjnego w wysokości jaka przysługiwałaby pracownikowi pobierającemu dodatek funkcyjny w dniu 1 stycznia 2020 r.,

- zmiany w zakresie Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania,

- zmianę Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego,

- zmiany w zapisach dotyczących Święta Kolejarza w zakresie zmiany podstawy nagrody z okazji dnia Święto Kolejarza oraz ustanowienia Święta Kolejarza świętem w rozumieniu ustawy o dniach wolnych;

- zmiany w zapisach dotyczących uzgadniania planów urlopów wypoczynkowych.

 Strona Związkowa nie akceptuje przedstawionych przez Pracodawcę propozycji zmian ZUZP w zakresie:

- włączenia w całości do wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego w kwocie jaka przysługiwałaby od dnia 1 stycznia 2020r. pracownikom, którzy obecnie go otrzymują lub ustalenia od 1 stycznia 2020r. dodatku funkcyjnego w stałej kwocie pracownikom, którzy obecnie go otrzymują;

- jest za pozostawieniem dotychczasowych uregulowań w zakresie dodatku funkcyjnego.

- częściowego włączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych;

- jest za pozostawieniem dotychczasowych uregulowań; niektórzy przedstawiciele organizacji związkowych dopuszczają ewentualne włączenie tych

dodatków za pracę do wynagrodzenia zasadniczego w całości.  

- uznaje   do zaakceptowania propozycję Tabel stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania ale jednocześnie wnioskuje:   zmiany w zapisach dotyczących uzgadniania planów urlopów wypoczynkowych.  

- proponuje w Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (zał. Nr 2 do ZUZP) minimalne wynagrodzenie na poziomie 1750,00 zł.

-  Strona Związkowa przychyla się do propozycji zmian zapisów § 35 ZUZP lub proponuje modyfikacje w zakresie wybranych zapisów § 35 ZUZP.

Strona Związkowa proponuje zapis, by za pracę w Święto Kolejarza pracownikom Spółki przysługiwało wynagrodzenie jak za pracę w niedziele i święta.

Strona Pracodawcy podtrzymuje swoje propozycje odnośnie zmian w zapisach § 35 ZUZP – w zakresie zmiany wysokości podstawy nagrody z okazji Święta Kolejarza, a także by dzień „Święto Kolejarza” był traktowany jak święto w rozumieniu przepisów ustawy o dniach wolnych.

Zmiany proponowane od 2020r.

Strony ustaliły, że w projekcie Protokołu dodatkowego Nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna znajdą się zmiany dotyczące:

- Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania dla pracowników Centrali Spółki, Centrum Realizacji Inwestycji, Centrum Zarządzania Ruchem kolejowym, Centrum Diagnostyki, Zakładu Linii Kolejowych, Zakładu Maszyn Torowych, Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i Centrum Informatyki oraz Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania dla pracowników Komendy Głównej SOK;

- Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego;

- Święta Kolejarza – w zakresie podstawy Nagrody z okazji Święta Kolejarza oraz Święta Kolejarza jako dnia wolnego w rozumieniu ustawy o dniach wolnych. Strona Związkowa oczekuje przesłania materiałów w zakresie zaproponowanych zmian o ZUZP do  konsultacji i ich akceptacji i nie widzi już konieczności dalszych spotkań w zakresie zmian do ZUZP.

Strona Pracodawcy przygotuje i prześle propozycję zapisów Protokołu dodatkowego nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” w zakresie Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania, Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zapisów dotyczących „Święta Kolejarza” oraz zapisów § 52 ust.3 ZUZP.

Protokół dodatkowy nr 15 do ZUZP zostanie przedłożony Stronie Związkowej do podpisu w trybie obiegowym.

Nie ustalono, o ile zostanie podniesione świadczenie na "Święto Kolejarza".

Pracodawca poinformował stronę społeczna, że pracownicy z 50 letnim stażem pracy, otrzymali gratyfikację po 1000 zł.

Posiedzenie Komisji ZFŚS odbędzie się w dniu 26.11.2019 r. w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie.

                                                                                                                                                                          Bogdan Jagielski


                                                                                                           Dnia,12.11.2019 r.

W dniu 29.10.2019 r w Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Gdańsku,  odbyły się wybory na Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Koła. W wyborach uczestniczyli, Przewodniczący Związku Bogdan Jagielski, V-ce Przewodniczący Związku Wojciech Paliński. Przewodniczącym Koła w IOK Gdańsk został wybrany Sylwester Sądej, V-ce Przewodniczącym Koła został wybrany Radosław  Cybulski, obaj z Posterunku SOK Gdynia. 
Serdecznie wybranym gratulujemy.


                                                                                                                                                                             Bogdan Jagielski

                                                                                                            Dnia, 09.11.2019 r.

W dniu 07.11.2019 r. w siedzibie PKP S.A. w budynku West Stadion, Aleje Jerozolimskie 142 A w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie w sprawie rokowania nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy pod przewodnictwem Krzysztofa Mamińskiego Prezesa PKP S.A. Udział w spotkaniu z ramienia NSZZ F-szy SOK wziął Wojciech Paliński. Omówiony został projekt PUZP opracowany w dniu 04.11.2019 r.  przez stronę społeczną. Związek Pracodawców Kolejowych, przeanalizuje projekt i odniesie się do propozycji strony społecznej. Nie ustalono następnego spotkania.


                                                                                                                                                                                Bogdan Jagielski

                                                                                                             Dnia, 05.11.2019 r.

W dniu 04.11.2019 r. w siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów Warszawa Ursus, odbyło się spotkanie, na którym spotkali się związkowcy biorący udział w rokowaniach nad PUZP. Cel spotkania, wypracowanie wspólnego projektu PUZP.   Udział w spotkaniu z ramienia NSZZ F-szy SOK wziął Wojciech Paliński. Wypracowany projekt został przesłany do Związku Pracodawców Kolejowych.

                                                                                                                                                                                   Bogdan Jagielski

                                                                                                              Dnia,28.10.2019 r.

W dniu 15.10.2019 r NSZZ F-szy SOK otrzymał zaproszenie na spotkanie w sprawie ustawy o SK.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Nasze spotkanie odbędzie się 28 października o godz. 12.00 w gmachu Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10

Z poważaniem

Wojciech Maciej Chojnowski

Zastępca Dyrektora

Biuro Dialogu i Korespondencji

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

W dniu 28.10.2019 r. odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10. Udział w spotkaniu wzięła Grażyna Wereszczyńska, Dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wojciech Maciej Chojnowski, Zastępca Dyrektora Biuro Dialogu i Korespondencji w Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z ramienia NSZZ F-szy SOK Bogdan Jagielski i Wojciech Paliński. Na wstępnie, Pani Dyrektor poinformowała, że na spotkaniu miał być obecny Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, lecz musiał wziąć udział w innym spotkaniu za co przeprasza. Z naszej strony, jako czynnika społecznego działającego w Straży Ochrony Kolei, przedstawiliśmy obecnym wszystkie zagadnienia związane od powołania Straży Kolejowej w 1918 r do chwili obecnej. Od kiedy trwają prace nad ustawą o SK, kto się tym zajmował, ile liczy obecnie funkcjonariuszy i pracowników SOK, jakie są struktury, jaka jest podległość, jakie mamy wyposażenie i uprawnienia, jakie mamy zadania i obowiązki, jakie musimy przechodzić badania, jaki jest stan wiekowy, kto finansuje formację. Z którymi ministrami konstytucyjnymi odbyłem spotkania i posłami w sprawie SOK. Rozmowa dotyczyła też pracowników ochrony, którzy pracują na dworcach PKP. Kiedy został przedstawiony rządowy projekt ustawy o SK na Komitet Stały i przez kogo przygotowany, kto zadecydował o jego nie procedowaniu i zdjęciu z obrad Komitetu Stałego i kto jest w chwili obecnej jego dysponentem. Nadmieniam, że rozmowa była merytoryczna i odbyła się w miłej atmosferze. Zostanie sporządzony ze spotkania protokół i przedstawiony dla Andrzeja Dery-Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W najbliższym terminie zostanie zorganizowane następne spotkanie.


 W dniu 24.10.2019 r. w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A., odbyło się spotkanie kierownictwa Zarządu PLK S.A, ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP. Z ramienia NSZZ F-szy SOK obecny był Bogdan Jagielski.  Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele PZU, którzy omówili i przedstawili jakie są zasady przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

 Zadbaj o swoją przyszłość
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

 
 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program
długoterminowego oszczędzania. Do opłacanych przez Ciebie składek niemal
drugie tyle dołożą pracodawca i państwo. Dzięki PPK otrzymasz w przyszłości
dodatkową emeryturę, ale z oszczędności możesz skorzystać również wcześniej.
Pracodawca zapisuje pracownika do PPK
PPK tworzy pracodawca
Pracodawca przekazuje wpłaty na prywatne konto pracownika w PPK
Jak działa PPK?
PPK jest zarządzane przez instytucję finansową, np. fundusz inwestycyjny
zarządzany przez TFI PZU
Pracownik w każdej chwili może zrezygnować z wpłat do PPK
Pracownik może skorzystać z oszczędności w PPK w każdej chwili, również przed 60.
rokiem życia

od Twojego pracodawcy:
• wpłata podstawowa – 1,5% Twojego wynagrodzenia brutto
od Ciebie:
• wpłata podstawowa – 2% Twojego wynagrodzenia brutto
albo od 0,5% do 2% (jeśli osiągasz miesięczne dochody poniżej 120%
minimalnego wynagrodzenia)
• dodatkowa wpłata dobrowolna – do 2%
od państwa:
• jednorazowa wpłata powitalna – 250 zł
• dopłata roczna – 240 zł
Oszczędności gromadzone w PPK (także te
pochodzące z wpłat pracodawcy i dopłat
od państwa) są Twoją prywatną własnością.
Możesz z nich skorzystać w każdej chwili.
W dowolnym momencie możesz też
zrezygnować z dokonywania wpłat lub do nich
powrócić.
Pieniądze, które zgromadzisz w ramach PPK,
mogą dziedziczyć Twoi najbliżsi.

Oszczędności możesz wypłacić po 60. roku życia – 25% jednorazowo i 75%
w co najmniej 120 miesięcznych ratach (a więc przez 10 lat). Jeśli wypłacisz od
razu
całość pieniędzy, będziesz musiał zapłacić 19% podatku od zysków
z oszczędności. Oszczędności możesz też wykorzystać przed 60. rokiem życia na:
pokrycie kosztów leczenia w razie poważnej choroby Twojej, Twojego
małżonka lub dziecka (do 25% zgromadzonej sumy)
sfinansowanie wkładu własnego przy kredycie na zakup mieszkania
lub budowę domu (100% oszczędności, ale taka możliwość dotyczy osób
do 45. roku życia, a pieniądze musisz ponownie wpłacić na swój rachunek
w PPK w ciągu 15 lat)

Możesz również wypłacić swoje oszczędności przed 60. rokiem życia w formie
zwrotu wszystkich oszczędności, ale w takim przypadku zostaną one
pomniejszone o:
• dopłaty ze strony państwa
• podatek od zysków z oszczędności
Jednocześnie 30% kwoty, którą wpłacił na Twój rachunek w PPK pracodawca,
trafi na Twoje indywidualne konto w ZUS.
Oszczędności uczestnika w PPK są dziedziczone, wolne od zajęć komorniczych
(za wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych) i podatku od zysków kapitałowych
(przy wypłatach ratalnych po 60. roku życia).
Oszczędności uczestnika w PPK są dziedziczone, wolne od zajęć komorniczych
(za wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych) i podatku od zysków kapitałowych
(przy wypłatach ratalnych po 60. roku życia).

Jeżeli masz od 18 do 55 lat i pracujesz na umowę o pracę albo umowę-zlecenie, od której
obowiązkowo płacisz ZUS, to zostaniesz automatycznie zapisany do PPK przez pracodawcę.
Jeżeli masz od 55 do 70 lat i chciałbyś uczestniczyć w PPK, to musisz złożyć
u pracodawcy wniosek o zapisanie do programu.
Oszczędności w pewnych rękach
Twoimi pieniędzmi na rachunku PPK będzie zarządzało Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych PZU, które ma pod tym względem olbrzymie doświadczenie.
Każdy uczestnik PPK będzie automatycznie przypisany do subfunduszu zdefiniowanej daty (FZD),
odpowiedniego dla jego wieku. TFI PZU utworzyło na potrzeby PPK 8 subfunduszy PPK inPZU SFIO.

Nazwa subfunduszu Data urodzenia uczestnika PPK
PPK inPZU 2025 przed 1968
PPK inPZU 2030 w latach 1968-1972
PPK inPZU 2035 w latach 1973-1977
PPK inPZU 2040 w latach 1978-1982
PPK inPZU 2045 w latach 1983-1987
PPK inPZU 2050 w latach 1988-1992
PPK inPZU 2055 w latach 1993 - 1997
PPK inPZU 2060 po 1998

Do Twoich oszczędności prawie drugie tyle dopłacają pracodawca i państwo
Pieniądze na rachunku w PPK mają być pomnażane, dając Ci szansę na dodatkowe zyski
Odłożone pieniądze będziesz mógł podjąć w każdej chwili, jeśli zmusi Cię do tego sytuacja
życiowa
Możesz wykorzystać oszczędności jako wkład do kredytu na cele mieszkaniowe
Oszczędzając do 60. roku życia, zyskujesz dodatkowe pieniądze po zakończeniu
aktywności zawodowej.

Przedstawiony przez pracodawce PLK S.A projekt ZUZP.

Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach
wyszczególnionych w Tabelach stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiących
załącznik nr 1 do Układu.
 Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi od dnia jego zatrudnienia na stanowisku
uprawniającym do dodatku.
 Pracownikowi czasowo zastępującemu pracownika uprawnionego do dodatku
funkcyjnego, dodatek ten przysługuje począwszy od 31 dnia kalendarzowego
nieprzerwanego pełnienia czasowego zastępstwa.
 Za okres do 30 dni kalendarzowych nieprzerwanego pełnienia czasowego zastępstwa
dodatek funkcyjny nie przysługuje.
 Po zakończeniu czasowego zastępstwa pracownik traci prawo do dodatku funkcyjnego
z ostatnim dniem, w którym zaprzestał pełnienie tych czynności.
 Pracownikowi, któremu powierzono stałe kierowanie zespołem pracowników liczącym
co najmniej 3 osoby (1+2), a dla jego stanowiska Tabela stanowisk, kwalifikacji
i zaszeregowania nie określa szczebla dodatku funkcyjnego, przysługuje dodatek funkcyjny
według szczebla 1.

W związku z wejściem w życie Protokołu dodatkowego nr 15 do Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”,
pracownikom otrzymującym dotychczas dodatek funkcyjny zostanie włączona w całości
do wynagrodzenia zasadniczego miesięczna stawka dodatku funkcyjnego, wynikająca
z poniższej tabeli, zgodnie z dotychczas zajmowanym przez danego pracownika
szczeblem:

 Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego:
Szczebel Stawka dodatku
funkcyjnego

Szczebel     Stawka dodatku
4                         1 170
3                           910
2                          650
1                           390

 Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego może być przedmiotem
negocjacji prowadzonych przez Strony ZUZP.

W związku z wejściem w życie Protokołu dodatkowego nr 15 do Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”, 

miesięczna średnia stawka dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
uciążliwych i niebezpiecznych danego pracownika, wyliczona na podstawie dodatków
pobranych przez danego pracownika w III kwartale 2019 r., zostanie włączona w części
do jego wynagrodzenia zasadniczego.
 Średnia miesięczna wysokość wypłaconego w III kwartale 2019 r.   dodatku za pracę
w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, 

zostanie przeliczona i podzielona indywidualnie dla danego pracownika w taki
sposób, aby część danego dodatku powodowała wzrost wynagrodzenia zasadniczego,
a pozostała część zostanie uwzględniona w pochodnych.
 Strony ustaliły, że od dnia wejścia w życie Protokołu dodatkowego nr 15 dzień „Święto
Kolejarza” przypadający w dniu 25 listopada będzie dniem wolnym od pracy dla
pracowników Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy, z zastrzeżeniem ust.6.
Strony potwierdzają, że do dnia wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 15, dzień  Święto Kolejarza obniża wymiar czasu pracy pracownika, jednakże nie stanowi dnia wolnego od pracy dla pracowników Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Nadmieniam, że są to propozycje pracodawcy. Następne spotkanie zaplanowano na 14.11.2019r.


                                                                                                                                                                              Bogdan Jagielski            

                                                                                                               Dnia, 28.10.2019 r.
 W dniu 22.10.2019 r w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uzgodniono zmianę daty posiedzenia. Pragnę poinformować wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SOK, że nastąpiło przesunięcie posiedzenia z dnia 19.11.2019 r. na 26.11.2019 r. 

                                                                                                                                                                                     Bogdan Jagielski  

                                                                                                               Dnia 18.10.2019 r.

W dniu 16.10.2019 r. w siedzibie PKP S.A. w budynku West Stadion, Aleje Jerozolimskie 142 A w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie w sprawie rokowania nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy pod przewodnictwem Krzysztofa Mamińskiego Prezesa PKP S.A. Udział w spotkaniu z ramienia NSZZ F-szy SOK wziął Bogdan Jagielski. Omówiony  został projekt  przez Związek Pracodawców Kolejowych. 

Pracownicy, którzy przechodzą na świadczenia emerytalne nabywają ulgi przejazdowe, dzień kolejarz będzie "świętem kolejarza". Uczniowie uczący się w szkołach o profilu kolejowym, którzy następnie podejmą pracę na kolei, lata szkoły zostaną zaliczone do ciągłości pracy. Jeżeli pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy, do chwili odwołania się do komisji lekarskiej, będzie otrzymywał wynagrodzenie jak za urlop. Wszelkiego rodzaju wezwania do sądów, prokuratury, policji itp:  pracownik będzie otrzymywał przeciętne wynagrodzenie za ten czas.   Propozycja strony społecznej ekwiwalent za węgiel  220 zł miesięcznie.

Następne spotkanie zaplanowano na 07.11.2019 r. i będzie omawiany też projekt strony społecznej.

                                                                                                                                                                                                                 Bogdan Jagielski

                                                                                                                 Dnia 08.10.2019 r.


W dniu 22.10.2019 r w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie, odbędzie się posiedzenie komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pragnę poinformować wszystkich funkcjonariuszy i pracowników, że komisja jest niezależna i składa się z osób wyznaczonych przez wszystkie związki zawodowe jak i pracodawcy, gdzie przewodniczącym jest naczelnik IOPR. Jeżeli złożone wnioski  przez pracownika, nie budzą wątpliwości komisji, wniosek jest rozpatrywany pozytywnie. Proszę nie przyjmować obietnic od związkowców, że coś załatwią w danej sprawie. Gdy komisja będzie miała wątpliwości, wniosek zostanie zwrócony do uzupełnienia.  


                                                                                                                                                                                    Bogdan Jagielski

                                                                                                                  Dnia 30.09.2019 r. 

W dniu dzisiejszym w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A., odbyło się kolejne spotkanie z Panem Ireneusz Merchel Prezes PLK S.A, Pani Grażyna Blicharz, dyrektor ds. pracowniczych w PLK S.A, ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP. Z ramienia NSZZ F-szy SOK obecny był Wojciech Paliński. W dalszym ciągu prowadzona była dyskusja nad zmianami proponowanymi przez pracodawcę w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Brak porozumienia pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną. Następne spotkanie zaplanowano na 24.10.2019 r.

W dniu 30.09.2019 r w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa. #ReflektorOPZZ "Analiza programów komitetów wyborczych, którą przygotowali dr Karolina Zioło-Pużuk i dr Bartosz Rydliński z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Konferencję rozpoczął Piotr Ostrowski wiceprzewodniczący OPZZ. Udział wziął Bogdan Jagielski przewodniczący NSZZ F-szy SOK.  Wystąpienia Bogdan Jagielski ws ustawy o SOK- 22 min 40 sekund  i  1 godz 11 sekund. Wystąpienie Katarzyna Duda,  kandydatka do Sejmu RP,  KW Lewica nr. 9 na liście, która pozytywnie wypowiedziała się ws ustawy o SOK ,wypowiedź 1 godz 05 sekund. Odpowiedzi polityków ws ustawy o SOK. Marek Sawicki PSL - 1 godz 20 sekund, odpowiedź pozytywna,  Zbigniew Konwiński PO - 1 godz 24 sekundy, odpowiedź negatywna, Piotr Gadzinowski SLD - 1 godz 26 sekund odpowiedź pozytywna.

Ankieta składała się z 15 pytań i była skierowana do komitetów wyborczych.

1.       KW Polskie Stronnictwo Ludowe                              odpowiedziało na ankietę

2.       KW Prawo i Sprawiedliwość                                      nie odpowiedziało na ankietę

3.       KW Sojusz Lewicy Demokratycznej                          odpowiedziało na ankietę

4.       KW Konfederacja Wolność i Niepodległość           nie odpowiedziała na ankietę

5.       KKW Koalicja Obywatelska PO.N i PL Zieloni         odpowiedzieli  na ankietę

W załączeniu pytania i odpowiedzi oraz link nagrania.

                                                                      https://www.facebook.com/OPZZCentrala/videos/2914976745196896/

WP_20190930_10_05_34_Richjpg

WP_20190930_10_33_16_Richjpg

 WP_20190930_16_52_26_Richjpg

  WP_20190930_17_06_28_Richjpg

                                                        

                                                                                                                   Dnia 29.09.2019 r.

W dniu 25.09.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie ul. Płocka 11/13, odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei. Z ramienia NSZZ F-szy SOK udział wziął Wojciech Paliński. Obecni związkowcy poruszali wszystkie sprawy pracownicze z jakimi borykają się funkcjonariusze i pracownicy SOK. Następne spotkanie może się odbyć na wniosek czynnika społecznego.


                                                                                                                                                                                                  Bogdan Jagielski

                                                                                                                    Dnia 25.09.2019 r.                                            

           Andrzej Radzikowski nowym przewodniczącym OPZZ


KOPIUJ LINK
Andrzej Radzikowski został wybrany w środę 25.09.2019 r. na przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Wybór nowego szefa OPZZ związany jest ze śmiercią przewodniczącego Jana Guza. Guz zmarł pod koniec maja w Warszawie. Miał 62 lata.

Wybr nowego szefa OPZZ zwizany jest ze mierci przewodniczcego Jana Guza Guz zmar pod koniec maja w Warszawie Mia 62 lata Na czele OPZZ sta od 2004 r 


Głosami członków Rady OPZZ nowym przewodniczącym został Andrzej Radzikowski, który do tej pory pełnił funkcję wiceprzewodniczącego OPZZ.

Nowy przewodniczący Porozumienia – jak wskazano w jego biogramie na stronie OPZZ - posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne na kierunku matematyka i informatyka nauczycielska. W swojej zawodowej karierze pełnił zarówno rolę pracownika jak i pracodawcy. Był nauczycielem i dyrektorem szkoły. Sprawował także kierownicze funkcje w administracji państwowej.

W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku. Między innymi jako członek Rady OPZZ, a w kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ.


                                                                                                                     Dnia 24.09.2019 r.

W dniu 24.09.2019 r. w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A., odbyło się spotkanie Pani Grażyny Blicharz, dyrektor ds. pracowniczych w PLK S.A, ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP. Z ramienia NSZZ F-szy SOK obecny był Wojciech Paliński. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:" Wybór instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzaniu i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w Spółkach Grupy Zakupowej PKP. Najkorzystniejszą propozycję złożyła Spółka Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Pracodawca PLK S.A, jaki i czynnik społeczny, zaakceptowali propozycję PZU i został podpisany wspólny dokument. Następnie odbędzie się spotkanie z naczelnikami wydziałów ds. pracowniczych z poszczególnych zakładów, gdzie zostaną omówione kierunki działania. Pracownicy wytypowani z zakładów, którzy będą zajmowali się tymi zagadnieniami zostaną przeszkoleni. Chęć przystąpienia pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie obowiązkowa do 55 roku życia. Natomiast po ukończeniu 55 lat życia przystąpienie będzie dobrowolne. Wszyscy otrzymają dofinansowanie z budżetu Państwa na wstępie 250 zł.

  https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/kto-musi-zalozyc-ppk-a-kto-moze-uczestniczy...

Napływają do mnie zapytania funkcjonariuszy i pracowników SOK, o udzielenie informacji o przebiegu spotkania jakie odbyłem z Jarosławem Zielińskim Wiceministrem MSWiA. Spotkanie odbyło się w dniu 29.08.2019 r o godzinie 12:00 w siedzibie MSWiA. Poruszone zostało wiele kwestii jakie występują w SOK między innymi Posterunek SOK w Muszynie, Suwałkach i innych Posterunkach w Polsce. Rozmowa dotyczyła również, czy w SOK obowiązuje czy nie obowiązuje ustawa dezubekizacyjna oraz wiele innych zagadnień. W nie długim czasie wszyscy dowiemy się, jaka przyszłość czeka funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei. Jaka ona będzie, zależy tylko od nas samych. Na tej sytuacji ktoś korzysta. Nasz Święty Jan Paweł II Papież kiedyś powiedział, kolejarze nie dajcie się podzielić!!!.  

                                                                                                                                                                                   Bogdan Jagielski

                                                                                                                     Dnia 23.09.2019 r.


                                                              Nowelizacja Kodeksu pracy dodatkowo zabezpieczy pracownika

                  https://finanse.wp.pl/kodeks-pracy-ochrona-przed-zwolnieniem-i-odszkodowania-nowe-przepisy-od-soboty...

Pragnę poinformować wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, jakie odpowiedzi uzyskał związek NSZZ F-szy SOK od Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei na skierowane pisma Nr. 119, 125, 120/2019 r.

Odpowied IO ws badanpng

odp ws badan druga stronapng

Odpowied IO ws krwipng

Odpowied ws dochodzeniapng

                                                                                                                      Dnia 11.09.2019 r.

W dniu 11.09.2019 r w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie, odbyło się spotkanie pod przewodnictwem Leszka Miętka Przewodniczącego Branży „Transport”. W spotkaniu udział wzięli Andrzej Radzikowski p.o. przewodniczącego OPZZ i Piotr Ostrowski wiceprzewodniczący OPZZ.  Z ramienia NSZZ F-szy SOK udział wziął Bogdan Jagielski. Szczególnie pochylono się nad przywróceniem i wprowadzeniem   emerytur stażowych jak i pomostowych.  Nadmieniam, że poruszyłem naszą sprawę co do ustawy o SK. Otrzymałem deklarację od kierownictwa OPZZ, że jak najbardziej podzielają nasze starania, by nasza formacja Straż Ochrony Kolei znalazła się w strukturach służb mundurowych i świadczą wszelką pomoc w rozmowach z Rządem RP. W dniu 30 września 2019 r OPZZ organizuje konferencję prasową na którą otrzymałem zaproszenie. Przedstawiłem obecnym na spotkaniu sytuację jaka powstała ws. naszych badań, gdzie przewodniczący OZZSOK, zrzeszony w OPZZ, podpisał wspólnie z NSZZ Solidarność SOK i Federacją SOK nie korzystną zmianę w których ośrodkach Kolejowej Medycyny Pracy mogą  funkcjonariusze i pracownicy SOK przeprowadzać badania okresowe. Pan przewodniczący nie był obecny dzisiaj na tym spotkaniu an nikt z OZZ SOK. Sprawą badań w SOK zajmie się Leszek Miętek przewodniczący branży "TRANSPORT".  

W tym samym dniu w siedzibie PKP S.A. w budynku West Stadion, Aleje Jerozolimskie 142 A w Warszawie, odbyło się  kolejne spotkanie w sprawie rokowania nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy pod przewodnictwem Krzysztofa Mamińskiego Prezesa PKP S.A. Udział w spotkaniu z ramienia NSZZ F-szy SOK wziął Wojciecha Paliński. Przedstawione zostały dwa projekty PUZP, Związku Pracodawców Kolejowych jak i strony społecznej, które w wielu kwestiach pokrywają się lecz wymagaja jeszcze dialogu. Następne spotkanie zaplanowano na 16.10.2019 r.

 

                                                                                                           Bogdan Jagielski

 

                                                                                                            

   Dnia.09.09.2019 r.


Pragnę poinformować wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei,

że odbyłem spotkanie w siedzibie MSWiA

z Jarosławem  Zielińskim, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące bieżącej sytuacji jak i przyszłości  Straży Ochrony Kolei.

                                                                                                                                                                                    Bogdan Jagielski


366jpg


                                                                                                               Dnia.04.09.2019 r.

                                                                                      

                                                                                           Łączy nas krew, która ratuje życie! 

                                                                                                                                      Krewpng

                                                                                                             Dnia 02.09.2019 r.

                                          

W dniu 28.08.2019 r w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie, odbyło się spotkanie kierownictwa KG SOK z partnerem społecznym. Omówiona została  sytuacja przez Andrzeja T, Dyrektora  OKMP  PKP S.A. Oddział Kolejowej Medycyny Pracy co do profilaktycznych badań pracowników i funkcjonariuszy SOK.

Podsumowane zostało wdrożenie od 01 lipca 2019 r podwyżki wynagrodzeń.

    1. Przygotowywany jest projekt, że wszystkie badania będą wykonywane tylko w Specjalistycznych Pracowniach Kolejowych Ośrodkach Medycyny Pracy, miejscowo terytorialnie dla siedzib IOK. Do czasu zakończenia projektu pracownicy będą wykonywać badania wg. siedzib IOK lub Posterunków. Wszystkie propozycje pracodawcy ws. projektu badań, będą konsultowane z czynnikiem społecznym.  

   2. We wszystkich zespołach, w Biurze Komendy jak i w Komendach Regionalnych, sytuacja podwyżki została w miarę możliwości uregulowana i ujednolicona. Podwyżkę powyżej 600 zł otrzymało 11 osób w tym 2 osoby po 1700 zł. Kierownictwo KG SOK uzasadniło, że te 2 osoby, które otrzymały tak znaczną podwyżkę są fachowcami, jak określono jest to szczebel porównywany do dyrektora. Na zadane prze zemnie pytanie, przed podwyżką 17 osób było w skutkach kar porządkowych i czy wszyscy otrzymali podwyżki. Naczelnik IOPR przekazała, że wszystkie osoby, które były w skutkach kar porządkowych nie otrzymały podwyżki.

   3. Omówiona została sytuacja ws. delegowań doraźnych do prac związkowych. W piśmie należy ująć tj: imię i nazwisko, funkcja, datę,  miejsce, czas i program spotkania.  

                                                                                                                                                                                    Bogdan Jagielski

                                                                                                                 Dnia.27.08.2019 r.

                                                       W dniu 28.08.2019 r w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie,
                                                         odbędzie się spotkanie kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi.

                                                         Celem spotkania będzie omówienie zasad wdrożenia od 01 lipca 2019 r podwyżki dla pracowników PKP PLK S.A,                                                                                                         Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.   

                                                   Przedstawienie projektu zasad kierowania funkcjonariuszy SOK  i pracowników na badania w ramach profilaktycznej                                                               opieki zdrowotnej.

                                                   Omówienie spraw bieżących w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi. 
                                                                                                        

                                                                                                                  Bogdan Jagielski 

                                                                                                         Dnia.26.08.2019 r.

 W dniu 09 września 2019 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A., odbędzie się  spotkanie kierownictwa Zarządu ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP. Tematem spotkania będą zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

                                                                                                                                                                  Bogdan Jagielski         

                                                                                                            Dnia.23.08.2019 r.

W dniu 11 września 2019 r w siedzibie PKP S.A. w budynku West Stadion, Aleje Jerozolimskie 142 A w Warszawie,

odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie rokowania nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Inicjatorem spotkania jest Związek Pracodawców Kolejowych.

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                       
 Bogdan Jagielski

                                                                                                              Dnia.22.08.2019 r.


Beztytuupng

                                     3png


Dnia.20.08.2019 r.

W nawiązaniu do szeregu licznych zapytań jakie do nas napływają od funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei z obszaru Polski,

w sprawie zmiany lokalizacji gdzie mają być przeprowadzane badania dla funkcjonariuszy i pracowników SOK.

Pragnę poinformować, że ta sprawa w nie długim czasie zostanie wyjaśniona.

                                                                                                                                                                                   Jagielski Bogdan

                                                                                                 Dnia.20.08.2019 r.

Święto Wojska Polskiego odbyło się w czwartek (15.08.19) w Suwałkach. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Po niej delegacje, służby mundurowe i poczty sztandarowe przemaszerowały na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbyły się oficjalne obchody. Głos zabrali między innymi podpułkownik Krzysztof Świderski, dowódca Garnizonu Suwałki oraz Jarosław Zieliński, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na obchody została zaproszona Bożena Sieńko, Komendant Posterunku Straż Ochrony Kolei w Suwałkach, która z pośród 10 osób, została wyróżniona granitową plakietką z okazji Święta Wojska Polskiego.

https://14dappanc.wp.mil.pl/pl/galleries/fotogaleria-fotop/swieto-wojska-polskiego-k/

IMG_5201jpg

IMG_5219jpg

15-08-19-swieto-wojska-suwalki-ok-143jpg

15-08-19-swieto-wojska-suwalki-ok-131jpg


15-08-19-swieto-wojska-suwalki-ok-135jpg


IMG_5027jpg


Resized_20190815_171813_3910 3jpeg

IMG_5091jpg


  1. img_5446jpg

                                                                                                     Dnia 02.08.2019 r.


DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2019 r. Poz. 710 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 marca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

Rozdział 10 Ochrona porządku na obszarze kolejowym Art. 58. 1. Wstęp na obszar kolejowy jest dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę. 2. Poza miejscami, o których mowa w ust. 1, wstęp na obszar kolejowy mają osoby posiadające upoważnienie właściwego zarządcy lub właściwego przewoźnika kolejowego oraz osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi obowiązani są do zapewnienia ładu i porządku na obszarze kolejowym oraz w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Art. 59. 1. Zarządca lub kilku zarządców wspólnie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu wydaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych tworzą straż ochrony kolei, działającą na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, oraz powołują komendanta straży ochrony kolei. 2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się w drodze decyzji. 3. Koszty związane z funkcjonowaniem straży ochrony kolei pokrywane są przez zarządcę lub zarządców. Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 710 4. Funkcjonariuszem straży ochrony kolei może być osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 3) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 4) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej; 5) cieszy się nienaganną opinią; 6) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych; 7) nie była karana za przestępstwa umyślne. 5. Dopuszczenie funkcjonariusza straży ochrony kolei do wykonywania zadań z użyciem broni palnej następuje na wniosek komendanta straży ochrony kolei, w drodze decyzji, wydanej przez właściwy organ Policji. 6. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres działania oraz sposób organizacji straży ochrony kolei, 2) (uchylony) 3) szczegółowe warunki, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz tryb i jednostki uprawnione do orzekania o tej zdolności – biorąc pod uwagę zadania oraz zasady działania straży ochrony kolei. 7. (uchylony) 8. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, uwzględniając warunki i wymagania funkcjonowania transportu kolejowego. Art. 60. 1. Do zadań straży ochrony kolei należy: 1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych; 2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. 2. Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz straży ochrony kolei ma prawo do: 1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości; 2) ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei; 3) zatrzymywania i kontroli pojazdu drogowego poruszającego się na obszarze kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego pojazdu; 4) nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia; 5) przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z wnioskiem o ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 6) (uchylony) 3. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–6, 8–10 i 12–14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834 oraz z 2019 r. poz. 15), funkcjonariusz straży ochrony kolei może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 4. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz straży ochrony kolei może użyć broni palnej lub ją wykorzystać. 5. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 710 6. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i ust. 3, przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego. 7. Do wykonywania przez funkcjonariusza straży ochrony kolei czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji. 8. Do wykonywania przez funkcjonariusza straży ochrony kolei czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 6 oraz w ust. 4–7, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji. Art. 60a.43) 1. Straż ochrony kolei w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane: 1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż ochrony kolei posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów. 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez straż ochrony kolei jest komendant straży ochrony kolei. Art. 61. 1. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może cofnąć decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 2, w przypadku naruszenia przepisów art. 60. 2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może, w drodze decyzji, o której mowa w art. 59 ust. 2, ograniczyć zakres działania i uprawnień straży ochrony kolei. Art. 62. 1. Straż ochrony kolei zobowiązana jest do współdziałania z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, organami Krajowej Administracji Skarbowej i Inspekcją Transportu Drogowego. 2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe formy współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego, uwzględniając w szczególności: sprawy wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania, zasady koordynacji wspólnych przedsięwzięć. 2a. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, może określić, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania straży ochrony kolei z Wojskami Obrony Terytorialnej, sprawy wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania i sposób koordynacji wspólnych przedsięwzięć, uwzględniając potrzebę sprawnej realizacji tej współpracy. 3. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową, uwzględniając w szczególności: sprawy wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania, zasady koordynacji wspólnych przedsięwzięć. 4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej, uwzględniając w szczególności: sprawy wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania, zasady koordynacji wspólnych przedsięwzięć. 5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których funkcjonariusze straży ochrony kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym, uwzględniając w szczególności zakres wykonywanych zadań, o których mowa w niniejszej ustawie. 6. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i sposoby ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego, z uwzględnieniem specyfiki działania straży ochrony kolei oraz sposobów uniemożliwienia dostępu do tej broni, amunicji i tych środków osobom trzecim. 7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane. 8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei, a także normy przydziału, warunki i sposób ich noszenia. 43) Dodany przez art. 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), która weszła w życie z dniem 6 lutego 2019 r. Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 710 Art. 63. Przy wykonywaniu czynności służbowych funkcjonariusz straży ochrony kolei korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Art. 64. Funkcjonariusz straży ochrony kolei nie może bez zezwolenia komendanta straży ochrony kolei podejmować innego zajęcia zarobkowego.

                                                                                                      Dnia 28.06.2019 r.

W dniu 25.06.2019 r w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, gdzie odbyły się wybory do władz.

Przewodniczącym został ponownie wybrany – Leszek Miętek

V-ce przewodniczącym został ponownie wybrany – Jerzy Rokicki-Kieler

V-ce przewodniczącym został ponownie wybrany – Piotr Dubrownik

Na sekretarza został wybrany Wojciech Zieliński.

 

W zjeździe udział wzięli zaproszeni goście

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który sprawuję tą funkcję do wyborów jesiennych po śmierci Jana Guza

V-ce przewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz

V-ce przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski

W/w poinformowali, że  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat podejmuje inicjatywy mające na celu wprowadzenie zmian w uprawnieniach emerytalnych przyznających prawo do świadczenia dla osób z wieloletnim okresem ubezpieczeniowym oraz niewygasania emerytur pomostowych.

 

Projekt nowelizacji prawa w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury OPZZ przygotował w formie inicjatywy ustawodawczej w 2010 roku. Podpisało się pod nim ponad 700 tysięcy pracowników. Projekt ten przewiduje m.in. możliwość uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej. Projekt ponownie został złożony w RDS w dniu 4 marca 2019 r.

Wprowadzenie zasady niewygasania emerytur pomostowych OPZZ wdrożył pod obrady Rady Dialogu Społecznego w bieżącym roku.

Przewodniczący Bogdan Jagielski w swym wystąpieniu przedstawił kierownictwu OPZZ, że NSZZ F-szy SOK od 13 lat walczy o ustawę o Straży Kolejowej. Nadmienił, że ustawa jest napisana i opracowana i leży w MSWiA. Przewodniczący Pan Andrzej Radzikowski poinformował, że wie o naszych staraniach i będzie w tej sprawie rozmawiał w Radzie Dialogu Społecznego w którym będzie brał udział.


                                                                                                                                                                                                   Bogdan Jagielski

                                                                                                      Dnia 30.05.2019 r.

                                               

W dniu 30.05.2019 r odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej SOK ze związkami zawodowymi. Ustalono zasady podwyżki, które będą obowiązywać od 01.07.2019 r z wpłatą na 10.08.2019 r. Udział wzięło 16-u z 18-u przewodniczący związków zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei.

Minimalna kwota podwyżki dla każdego zatrudnionego 150 zł. Na regulacje kominów 130 zł.w szczególności Komendantów Posterunków jak i zastępców i nie tylko, gdyż w niektórych zespołach jeszcze jest różnica zaszeregowania podstawowego. Komendanci Regionów otrzymają dodatkowo 100 zł. Warunkiem jest to, że te pieniądze otrzymają funkcjonariusze i pracownicy, którzy wyróżniają się w zaangażowaniu służbą, efektywnością, dyspozycyjnością itp.

Zostały zróżnicowane zespoły w premii podstawowej. Jest podział pomiędzy komendantem zmiany 3,18 a dyżurnym zmiany 3,13. Dowódca GOI pozostał bez zmian 3,04, funkcjonariusz GOI 2,15. Kierowca 2,00 przewodnik psa 2,00. Pozostali otrzymali o 20 gr więcej.

Nadmieniam, że ci, którzy otrzymają za wyróżnianie się w pracy, Komendanci Regionów muszą udokumentować dla Komendanta Głównego, że im te pieniądze się należą.

Dotyczy to również innych zespołów np. Komendantów Posterunków jak i zastępców. W najbliższym czasie przewodniczący kół otrzymają protokół z ustaleń podwyżek. Pragnę poinformować, że 3 związki nie podpisały porozumienia a jeden się wstrzymał.


                                                                                                                                                                                       Bogdan Jagielski

                                                                                   

                                                                                                     Dnia. 28.05.2019 r.                                            

                                                         W dniu 30.05.2019 r w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei,
                                                         odbędzie się spotkanie kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi. 

                                                         Celem spotkania będzie  omówienie zasad wdrożenia w 2019 r podwyżki dla pracowników PKP PLK S.A,                                                                                                                         Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.
                                                                                                          

                                                                                                                  Bogdan Jagielski

                                                                                        Dnia 27.05.2019 r.

                               

Dnia 27 maja 2019 11:32 Janusz Jerzy Gołąb <golab@opzz.org.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

 

Pogrzeb śp. Jana Guza, przewodniczącego OPZZ odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. w Białej Podlaskiej.

Trumna ze zwłoki zostanie wystawiona w domu pogrzebowym Hades przy ul. Jana Pawła II 25 o godz. 11.30.

O godz. 12.30 nastąpi wyprowadzenie trumny do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 53/55, gdzie o godz. 13.00 rozpocznie Msza Święta.

Po mszy kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz komunalny w Białej Podlaskiej przy ul. ul. Jana Pawła II 25 (wejście u zbiegu ul. Nowej i Janowskiej).

 

Janusz Jerzy Gołąb

Dyrektor Zespołu Prezydialnego i Dialogu Społecznego Biura OPZZ

Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego (OPZZ)

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

ul. Kopernika 36/40

00-924 WARSZAWA

Tel. 22 551 55 02

Tel. kom. 601 324 954

Fax 22 551 55 01

e-mail: golab@opzz.org.pl


                                                                                                                    Dnia 18.05.2019 r.

W Belwederze odbyły się centralne obchody Święta Straży Granicznej

Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. Wręczono awanse generalskie; odbyła się także promocja funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski.  Straż Ochrony Kolei reprezentował Paweł Boczek Zastępca Komendanta Głównego, który podziękował wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej z okazji obchodzonego  święta.                                                      

                                                                                                                                                                                   Bogdan Jagielski                                                                                        IMG_2890jpg                                     


                                                                                                              Dnia 17.05.2019 r.

W dniu 16.05.2019 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A., odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa Zarządu ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP  w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w 2019 r. Udział brał Bogdan Jagielski i Wojciech Paliński. Po długich negocjacjach zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem PLK S.A a Związkami Zawodowymi. Podwyżki zostaną wdrożone od 01 lipca 2019 r z wypłatą na 10 sierpnia 2019 r.  Ustalono 380 zł netto średnio w wynagrodzeniu zasadniczym na każdego pracownika, kwota minimalna podwyżki wynosi 150 zł. Jeżeli podwyżka obejmie pracownika powyżej 600 zł netto, dyrektor zakładu musi ją uzasadnić i przesłać informację do Centrali PLK S.A. Gdy w czerwcu 2019 r środki wpłyną do Zakładów, dyrektorzy są zobowiązani do zorganizowania spotkania ze związkami zawodowymi działającymi w zakładach i ustalenia kryteriów wdrożenia podwyżki wynagrodzenia jak i premii. Kwota minimalna podwyżki 150 zł nie może być zmniejszona. Nadmieniam, że w historii PKP PLK S.A., nie było tak znacznej podwyżki dla pracowników. To dzięki determinacji Zarządowi PLK S.A. i czynnikowi społecznemu, zostało zawarte porozumienie. W najbliższym czasie do przewodniczących kół zostanie przesłany protokół ustaleń.

                                                                                                                                                                                Bogdan Jagielski    

                                                                                                              Dnia 13.05.2019 r.

            

W dniu 24 maja 2019 r w siedzibie PKP S.A. w budynku West Stadion, Aleje Jerozolimskie 142 A w Warszawie,

odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie rokowania nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Inicjatorem spotkania jest Związek Pracodawców Kolejowych.

  W spotkaniu udział wezmą  Bogdan Jagielski i Wojciech Paliński.


                                                                                                                          Bogdan Jagielski


                           Odpowiedź na interpelację nr 30638

                   sekretarza stanu w  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofa Kozłowskiego na interpelację nr. 30638,

                    złożoną do Marszałka Sejmu w dniu 01.04.2019 r. przez Posła Łukasza Rzepeckiego z Kukiz-15 w sprawie Straży Ochrony Kolei.


                                                 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBZHF7
                                                                                                                Dnia 09.05.2019 r.

 

W dniu 09.05.2019 r o godzinie 12:00 przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 1/3/5, odbyła się pikieta związków zawodowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

Do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostały złożone postulaty dotyczące, niewygasania emerytur pomostowych osób zatrudnionych od 1999 r.

Możliwość uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej. Nadmieniam, że to też dotyczy Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Przewodniczący Bogdan Jagielski przypomniał, że w dniu 18 listopada 1918 roku Marszałek Józef Piłsudski, powołał Straży Kolejowej. Była to pierwsza służba mundurowa w Polsce, dopiero w 1919 r została powołana policja. Od 2006 r., Straż Ochrony Kolei ubiega się o ustawę, w 2016 r została opracowana przez MSWiA, która uporządkowuje status SOK.

Niestety w styczniu 2018 roku projekt ustawy o Straży Kolejowej został zdjęty z porządku posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów z nieznanych przyczyn. Rządzący, politycy wszyscy obiecują, że ustawa będzie i nic. Nawet w programie TVP Info, jeden z posłów PiS Dominik Tarczyński na zadane pytanie posła Łukasza Rzepeckiego z Kukiz-15 co dalej z ustawą o SOK poseł Tarczyński określił, że SOK musi czekać 3 kadencje.

Zapewniamy, że NSZZ F-szy SOK walczy i będzie walczył o uchwalenie ustawy o Straży Kolejowej.

Dziękuję członkom NSZZ F-szy SOK z Posterunku Koluszki, Kutno, IOK Iława za udział w pikiecie.


    

                              IMG-20190509-WA00091jpg

                                   IMG-20190509-WA0006jpg

                                       

            

                                                                                                            Dnia 08.05.2019 r.


                                          Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację nr. 30638, złożoną do Marszałka Sejmu w dniu 01.04.2019 r.
                                                   przez Posła Łukasza Rzepeckiego z Kukiz-15 w sprawie Straży Ochrony Kolei.

                                                                                                            http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTBBXHNE/%24FILE/i30638-o1.pdf                                       W dniu 16.05.2019 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A., odbędzie się kolejne spotkanie kierownictwa Zarządu                                         ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP. Temat nie został podany, lecz spotkanie chyba będzie dotyczyło wdrożenia podwyżek.                                                                                                                                                                            Bogdan Jagielski

Dnia 03.05.2019 r.

Defilada wojskowa „Silni w sojuszach”.

 Żołnierze zaprezentowali się nad Wisłą

                                                     
Defilada. Maszerują funkcjonariusze SOK początek od 9,19 min.

        https://www.tvp.info/42469494/defilada-wojskowa-silni-w-sojuszach

https://www.youtube.com/watch?v=Ktsvyh4V5_0


                                                                                                                                                                Źródła: tvp.info, youtube

                                                                                                             Dnia 01.05.2019 r.


„Z dumą, kultywując wartości”. SOK weźmie udział w wielkiej defiladzie

https://www.tvp.info/42442962/z-duma-kultywujac-wartosc-sok-wezmie-udzial-w-wielkiej-defiladzie


                                                                                                           Dnia 25.04.2019 r.


                Materiał dotyczący przygotowań służb mundurowych do Defilady. Maszerują funkcjonariusze SOK początek od 5,06 min.

                                    https://vod.tvp.pl/video/teleexpress,25042019-1700,4211532


                                                                                                                                                                                     Bogdan Jagielski                  

                                                                                                            Dnia. 23.04.2019 r.


                                                                                                          KOMUNIKAT                                                                                                                 

                                             

                                                                                                                Pikieta OPZZ

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat podejmuje inicjatywy mające na celu wprowadzenie zmian w uprawnieniach emerytalnych przyznających prawo do świadczenia dla osób z wieloletnim okresem ubezpieczeniowym oraz niewygasania emerytur pomostowych.

 

Projekt nowelizacji prawa w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury OPZZ przygotował w formie inicjatywy ustawodawczej w 2010 roku. Podpisało się pod nim ponad 700 tysięcy pracowników. Projekt ten przewiduje m.in. możliwość uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej. Projekt ponownie został złożony w RDS w dniu 4 marca 2019 r.

Wprowadzenie zasady niewygasania emerytur pomostowych OPZZ wdrożył pod obrady Rady Dialogu Społecznego w bieżącym roku. Ponieważ w ostatnim okresie obserwujemy brak postępu w w/w sprawach, postanowiliśmy zorganizować pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 1/3/5, w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 12.00 pikietę, aby przypomnieć o naszych postulatach i wymóc na rządzących podjęcie tych spraw w bieżącym roku. Rada Branży Transport OPZZ na  posiedzeniu w dniu 10.04.2019 r poparła nasze starania  o wejście w struktury MSWiA Straży Ochrony Kolei. Liczymy na szeroki udział naszych Koleżanek i Kolegów w pikiecie pod ministerstwem pracy.

 STANOWISKOjpg

 

 Dnia. 01.04.2019 r.

Podwyki 2019jpg

 Dnia. 01.04.2019 r.

                   
                                             
                     

W dniu 27.03.2019 r w siedzibie PKP PLK S.A., odbyło się spotkanie z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych.

Prezes PKP PLK S.A,  stronie społecznej zaproponował propozycje zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

- aktualizacja stanowisk w tabeli

- włączenie dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego do podstawy uposażenia zasadniczego

- zmiana podstawy wynagrodzenia do nagrody Święto Kolejarza

-  Dodatek za warunki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne i uciążliwe–powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku wypłacania dodatków.

Następne spotkanie zaplanowano na 10.04.2019 r.

 

Propozycja podwyżki płacy ze strony PKP PLK S.A.

 

od 01.06.2019 r                                              

z pochodnymi 380,00 PLN                              

bez pochodnych 240,00 PLN                          

 

od 01.07.2019 r                          

z pochodnymi 420,00 PLN          

bez pochodnych 270,00 PLN

 

od 01.08.2019 r

z pochodnymi 470,00 PLN          

bez pochodnych 300,00 PLN

 

Przed spotkaniem z Prezesem PKP PLK S.A., odbyło się spotkanie z dyrektorem kolejowej Medycyny Pracy, który przedstawił kierunki działalności pracy jak i jej organizacji.

Będą wprowadzone zmiany co do norm w występowaniu poziomu cukru we krwi z 99 na 110 jednostek. Jeżeli pracownicy są pod nadzorem lekarza diabetologa, nie będzie żadnych problemów przy badaniach o zawartości glukozy we krwi. Strona społeczna zgłosiła, że lekarze skracają terminy badań niż przewidziany.

- pracownik skierowany na badania, powinien je wykonać jak najbliżej miejsca zatrudnienia  

- pracownik, który nie przeszedł badań w danej Medycynie Pracy np. w Sopocie, może być przebadany ponownie np. w Warszawie

- pracownika ma kartę badań założoną w innym okręgu oddalonym od miejsca pracy, może on złożyć wniosek o przeniesiona jego karty do okręgu, który znajduje się bliżej miejsca jego zatrudnienia.  
Wniosek należy kierować drogą służbową, który następnie wpłynie do Wydziału ds. Pracowniczych PKP PLK S.A. 

     Bogdan Jagielski  


                                                                                                          
                                                                               

Dnia 21.03.2019 r.


                                  logo  
                                            https://www.tvp.info/33822794/program-minela-8
                                   
                                             w 23 minucie Poseł Łukasz Rzepecki poruszył sprawę SOK.

                                                                                                                                        Bogdan Jagielski                                    
                                                                                         

Dnia 18.03.2019 r


                         

W nawiązaniu do zapytań jakie do nas napływają, co do tego, czy zostaje zlikwidowany
                          urlop dodatkowy "T". Informuję, że to jest nie prawda.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                           Bogdan Jagielski

 

                                                                                                                    Dnia 16.03.2019 r


                                                  Pragnę poinformować wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei,
                                                    że w dniu 16.03.2019 r w programie TVP Info o godzinie 21:50 "Studio Polska" prowadzone przez redaktor
                                                    Magdalenę Ogórek, Łukasz Rzepecki Poseł na Sejm RP z Kukiz 15 będzie rozmawiał o ustawie o SOK.


                                                                                                                                                                                            Bogdan Jagielski                                                                                


                                                                                                     
                                                                                                              Dnia 14.03.2019 r


                                                 W dniu 12.03.2019 r Rada Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, zrzeszonych
                                                    w strukturach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
                                                    podjęła uchwałę, o przyjęciu
                                                    Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

                                                   w struktury OPZZ.                                                    W dniu 27.03.2019 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A., odbędzie się spotkanie kierownictwa

Zarządu ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP. Na wniosek związków zawodowych na

spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Kolejowej Medycyny Pracy.
                                                                                                                                                                 Bogdan Jagielski

                                                                                                                   Dnia 01.03.2019 r.

                                   

W dniu 01 marca 2019 r w siedzibie PKP S.A. w budynku West Stadion, Aleje Jerozolimskie 142 A w Warszawie,

rozpoczęte zostały rokowania nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Inicjatorem spotkania był

Związek Pracodawców Kolejowych.Udział wzięło 18 ponadzakładowych organizacji związkowych w tym NSZZ F-szy SOK

reprezentowany przez Bogdana Jagielskiego i Wojciecha Palińskiego.

Obrady rozpoczął Krzysztof Mamiński prezes PKP S.A. Został przedstawiony kierunek prac na PUZP.

                          1.Na nowo opisać wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracowników.

                          2.Zasady Programu Dobrowolnych Odejść pracowników.

                          3.Uprawnienia do ulg przejazdowych.

                          4.Przechodzenie pracownika od jednego pracodawcy do drugiego pracodawcy.

                          5.Szkolnictwo zawodowy stypendia dla uczniów z ulgami przejazdowymi.

                          6.Status pracownika o odwołaniu się od orzecznictwa negatywnego o badaniach okresowych.

                          7.Jedna opłata, gdzie grupa pracowników 5, 6 lub więcej skierowana jest na badania inaczej jak jest obecnie

                               za jednego pracownika.

                          8.Ujednolicenie zasad wynagradzania pracowników, urlopy pracownicze i św. kolejarza.

W dniu 6 marca 2019 r Związek Pracodawców Kolejowych prześle projekt PUZP obecnym organizacją

związkowym do konsultacji.

Każdy związek do projektu PUZP może wnosić swoje propozycję.

Zostaną powołane zespoły robocze, organizacje związkowe wyznaczą osoby do prac w PUZP.

Jeżeli prace nad PUZP będą przebiegać pozytywnie, wejdzie w życie od 01 styczeń 2020 r.


                                                  

                                                                                                                                                                            Bogdan Jagielski                                                                          
                                                      

Dnia 26.02.2019 r.


          Związek Pracodawców Kolejowych skierował zaproszenie do ponadzakładowych organizacji związkowych,

pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych,

że w dniu 01.03.2019 r w siedzibie PKP S.A rozpoczną się rokowania nad ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Nasz związek otrzymał zaproszenie.

                                    W imieniu Zarządu pragnę poinformować, że na Święto Kobiet, które przypada w dniu 08.03.2019 r

każda kobieta należąca do  NSZZ F-szy SOK otrzyma podarunek w wysokości 50 PLN.

Następnie na Święta Wielkanocne wszyscy zrzeszeni w NSZZ F-szy SOK otrzymają podarunek w wysokości 50 PLN.  


                                                                                                                                                                                    Bogdan Jagielski

                                                                                                                    Dnia 14.02.2019 r.


                                     

                              W dniu 11.02.2019 r. w siedzibie KG SOK odbyło się spotkanie kierownictwa ze związkami zawodowymi. Poruszane zostały                
                              kwestie dotyczące umundurowania tj: butów, kamizelek taktycznych, umundurowania dla służby dyżurnej.
                              Zostanie powołany zespół, który będzie miał za zadanie zaktualizowanie rozporządzenia o umundurowaniu,
                              w skład wejdzie przedstawiciel związków zawodowych.

                              Poruszona została sytuacja dotycząca jakości posiłku, który znajduje się w słoikach wydawanych dla
                              funkcjonariuszy SOK. W ubiegłym roku ze służby odeszło 170 osób i taką samą ilość przyjęto do służby.
                              Nie potwierdzają się informację o większej ilości odejść niż przyjęć. Przedstawiona została sytuacja Posterunku SOK Muszyna,
                              gdzie nie zostanie uzupełnione zatrudnienie jak i nie zostanie Posterunek zlikwidowany.
                              Do pomocy w zabezpieczeniu terenu będą kierowani funkcjonariusze z Posterunku SOK Nowy Sącz.


                              W dniu 14.02.2019 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A odbyło się spotkanie kierownictwa Zarządu ze związkami                                                           zawodowymi. Przedstawiona została sytuacja zatrudnieniowa jak i osób uprawnionych z odejściem na emeryturę.                                                                     Nie obyło się bez kwestii informacji o wdrożeniu podwyżek. Zapewniono, że rozmowy rozpoczną się po I kwartale tego roku.                                                   Podwyżki zostaną wdrożone od 01.07.2019 r gdzie na chwilę obecną nie określono limitu.

                           

                                                                                                                                                                                Bogdan Jagielski


                                                                       

                                                                                                                              Dnia 06.02.2019 r.


                                       W dniu 13.02.2019 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A., odbędzie się spotkanie kierownictwa Zarządu                                         ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP.                                                                                                                                                                           Bogdan Jagielski

Dnia 31.01.2019 r.


Zaproszeniejpg


Kongres Rozwoju Koleijpg


Dnia 31.01.2019 r.

                                 

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z IOK Szczecin, podczas pełnienia służby na szlaku Stargard - Szczecin,

pomogli uratować mieszkańców domu w Reptowie, który w nocy dnia 30.01.2019 r o godzinie 2:00 stanął w ogniu.
   Mieszkańcy zostali obudzeni poprzez włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych w samochodzie służbowym

SOK i 10 osób wyprowadzono na zewnątrz. Dzięki temu udało się uniknąć tragedii.

                                         
      https://szczecin.tvp.pl/41083764/bohaterska-akcja-pracownikow-ochrony-kolei-z-plonacego-domu-uratowa... 

                     

                                                                                                                                                                                Bogdan Jagielski  


Dnia 15.12.2018 r

Puchary dla SOK w sportach walki


                                                                                    

                                                                                                    Wrocław dnia 01.12.2018 r                                                                                                    

Dwa puchary zdobyte podczas II Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora-Komendanta

Akademii Wojsk Lądowych w Judo Brazylijskim, Ju-Jitsu oraz w zapasach w stylu klasycznym. Udział wzięli funkcjonariusze

Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, ABW, CBA, CBŚ,

Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Żołnierze Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze Straż Ochrony Kolei,

 w sumie uczestników było 200.    

Damian Miłowicki zdobył puchar zajmując III miejsce w Judo kat. -81 kg. z Posterunku SOK w Kraków

Patryk Lewandowski wywalczył III miejsce w Brazylijskim Ju-Jitsu w formule NO GI kat. -77 kg. z IOK Bydgoszcz

w/w należy do NSZZ F-szy SOK


                                                                                                                                                                           Bogdan Jagielski


Dnia 28.11.2018 r

.

Pismo do Prezesa Kaczyskiegojpg


Pismo do Prezesa Kaczyńskiego.PDF


Dnia 26.11.2018 r.


Obchody rocznicyjpg

Dnia 18.11.2018 r.


100 lat SOKjpg


Dnia.17.11.2018 r.

Straż Ochrony Kolei dalej protestuje. 

Wywiad z przewodniczącym NSZZ SOK.


https://mundurowe.info/569,straz-ochrony-kolei-dalej-protestuje/  

                                                                                         Przez  Łukasz Wojtyła -17 listopada 2018


                       

                        Dnia 14.11.2018 r


W dniu 13.11.2018 r w siedzibie KG SOK odbyło się spotkanie kierownictwa ze związkami

zawodowymi, gdzie zostały przedstawione stronie społecznej następujące zagadnienia.

1.       Uroczyste obchody jubileuszu 100. rocznicy Straży Ochrony Kolei odbędą się we wtorek, 27 listopada przy

ul Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Program uroczystości:

12:00 – Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

13:15 – Rozpoczęcie Uroczystości w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, ul. Senatorska 13/15

·         Ceremoniał powitalny

·         Wręczenie wyróżnień

·         Prezentacja formacji

                     ·         Wystąpienia zaproszonych Gości

                 ·         Zakończenie części oficjalnej

                14:15 – Spotkanie okolicznościowe

Święto objęte jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

w stulecie odzyskania niepodległości.

 

2.     Zgodnie z Rozporządzeniem o umundurowaniu wydawane będzie funkcjonariuszom umundurowanie polowe,

oraz kamizelki taktyczne.


3.       Komendanci Posterunków i ich zastępcy w 2019 r otrzymają umundurowanie wyjściowe, gdyż reprezentują

służbę na zewnątrz.

Rozdysponowano już część nowych samochodów.

4.     Komenda Główna SOK jako zakład pracy, nie dysponuję funduszem na gratyfikację dla każdego zatrudnionego

w SOK z tytułu jubileuszu 100 rocznicy Straży Ochrony Kolei.

Dysponentem funduszu jest PKP PLK S.A. co potwierdziło się na 10.11.2018 r.

                                                                                                                                                                       Bogdan Jagielski                                                                                    

                                                                                                                   
                                                                                                                

Dnia 09.11.2018 r.


                     

W dniu 13.11.2018 r w siedzibie Komendy Głównej SOK,
odbędzie się spotkanie kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi. Tematem spotkania
będzie omówienie spraw bieżących.

                                                                                                                  Bogdan Jagielski

Dnia 25.10.2018 r

.

Witam.
W dniu 25.10.2018 r przewodniczący Bogdan Jagielski udzielił wywiadu w Polskim Radiu (RDC)

w sprawie usytuowania  Straży Ochrony Kolei w MSWiA.  
http://www.rdc.pl/podcast/magazyn-ekonomiczny-straz-ochrony-kolei/

Dnia 17.10.2018 r


Witam
W imieniu własnym i Zarządu, pragnę podziękować wszystkim członkom związku NSZZ F-szy SOK,

którzy wzięli udział w dniu 16.10.2018 r w pikiecie przed gmachem budynku MSWiA

ws. ustawy o Straży Kolejowej.


                                                                                                                                                                              Bardzo dziękuję.

                                                                                                                                                                              Bogdan Jagielski

IMG_20181016_1147181jpgIMG_20181016_1145391jpgIMG_20181016_124119-11jpg                                                                                                                 Dnia 15.10.2018 rWciąż nie powołano Straży Kolejowej. Jutro protest

związkowców SOK

Jakub Madrjas ⚫ 15.10.2018 ⚫ 


Fot. Rynek-Kolejowy.pl
Wci nie powoano Stray Kolejowej Jutro protest zwizkowcw SOK
   
Związki zawodowe działające w Straży Ochrony Kolei są rozczarowane brakiem postępów w sprawie przekształcania
formacji w służbę mundurową Straż Kolejowa. Jutro w południe będą pikietować w tej sprawie przed siedzibą MSWiA.


Jak czytamy w piśmie podpisanym przez Bogdana Jagielskiego, przewodniczącego NSZZ przy SOK, pikietować ma całe
środowisko Straży Ochrony Kolei, niezależnie od przynależności związkowej. Przyczyną jest „brak rzeczowej informacji
strony Rządu i przedłużające się prace nad ustawą o Straży Kolejowej”. – Zawiodły inne elementy dialogu z Rządem – czytamy.

Jak pisze Jagielski, „Wszystkie Rządy od 15 lat tylko obiecują i zapewniają, że Straż Ochrony Kolei powinna być w strukturach
służb mundurowych, a nie w Spółce Prawa Handlowego PKP PLK”.Henryk Grymel, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” podaje, że spodziewa się ok.
1,5 tysiąca uczestników pikiety.

W sierpniu 2016 roku, prace nad ustawą o Straży Ochrony Kolei zostały zamrożone z powodu braku pieniędzy; pod
koniec lutego 2018 roku do prac nad ustawą powrócono. Została powołana nowa osoba odpowiedzialna za opracowanie
projektu – sekretarz stanu Krzysztof Kozłowski.

Nowa ustawa ma zmienić SOK w Straż Kolejową (taką nazwę nosiła 100 lat temu), przy nadaniu służbie uprawnieńDnia 25.09.2018 roku

                                               

                         Pragnę poinformować wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, do czego są zdolni nasi oponenci,

                          jakie wykorzystują różnego rodzaju prowokacje. To zaproszenie zostało przesłane drogą elektroniczną na naszą skrzynkę

                                                          związkową ze skrzynki msw.gov.pl@fejm.pl. Takiej skrzynki nie posiada MSWiA.

                          Po rozmowie z przedstawicielem MSWiA ds. społecznych uzgodniliśmy bym przesłał tego mejla z treścią zaproszenia.

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         Bogdan Jagielski                

Zaproszenie_Ministera[1].pdf
 

Dnia 25.09.2018 roku

Informacja o pikiecie, która ma się odbyć w Warszawie dnia 16.10.2018 roku


INformacja o pikiecie.PDF
 

Dnia 25.09.2018 roku

Odpowiedź na pismo skierowane do Pana Premiera Morawieckiego.


Pismo od Premiera.PDF

Dnia 27.06.2018 r

W dniu 27.06.2018 roku zostało skierowane pismo do Pana Premiera Morawieckiego wyrażające obawy

funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei dotyczące przyszłości formacji.

Pismo do Premiera Morawieckiego.PDF


                                                                                                                     Dnia 26.06.2018 r

W dniu 25.06.2018 r w siedzibie Komendy Głównej SOK,
odbyło się spotkanie kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi. Tematem spotkania
 podwyżki wynagrodzenia. Nadmieniam, że 3 związki był odmiennego zdania. Pozostałych 13 opowiedziało się za likwidacją  kominów.

                                                                                                                  Bogdan Jagielski
                                                                                                                      Dnia 22.06.2018 r

W dniu 25.06.2018 r w siedzibie Komendy Głównej SOK,
odbędzie się spotkanie kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi. Tematem spotkania
będzie ustalenie zasad podwyżki wynagrodzenia.

                                                                                                                  Bogdan Jagielski                        
                                                                                                                 Dnia 12.06.2018 r

                           

  W dniu 11.06.2018 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A w Warszawie,

odbyło się spotkanie ze związkami Zawodowymi.  Podpisano  protokół o wdrożeniu podwyżek od 1 lipca 2018 r z wypłatą na 10 sierpnia 2018 r.

Jednostki organizacyjne otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 230 zł na każdego zatrudnionego. Podwyżka minimalna 50 zł. Nie objęci zostaną podwyżką osoby zatrudnione od 01.03.2018 r. Po przekazaniu środków na zakłady, dyrektorzy w ciągu 7 dni mają uzgodnić  zasady z organizacjami związkowymi działającymi na zakładach. 


                                                                                      Bogdan Jagielski
                                                                                                                       Dnia 02.06.2018 r


Prywatne agencje nadal na dworcach

numer 2040 - 02.06.2018 ▶ Polska

SŁUŻBY Polskie dworce nadal są ochraniane przez prywatne agencje ochrony, co rocznie kosztuje spółki kolejowe ok. 60 mln zł. Sytuacja miała się zmienić, ale ustawa o powołaniu specjalnej służby podległej MSWiA utknęła w rządowej zamrażarce. – To konieczna zmiana, która z pewnością poprawiłaby bezpieczeństwo pasażerów – mówi nam Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury.

Dziś do pilnowania dworców zatrudniane są prywatne agencje, które w większości mają rodowód w służbach. Do tego często zatrudniani są słabo opłacani pracownicy, którzy w razie czego muszą dzwonić po Straż Ochrony Kolei czy po policję. To absurd, który trzeba wyeliminować – mówi nam Bogdan Rzońca. Wydawało się, że sprawa jest do rozwiązania. W 2016 r. przygotowano ustawę tworzącą Straż Ochrony Kolei, która miałaby mieć niektóre uprawnienia służb. Rok później podjęto bardziej intensywne rozmowy na ten temat. Nadal jednak nie projekt ustawy nie wyszedł poza Komitet Stały Rady Ministrów.

Straż Ochrony Kolei zatrudnia dzisiaj ok. 3 tys. osób, z czego 95 proc. to liniowi funkcjonariusze, którzy są rozlokowani w 16 komendach i 78 posterunkach w całym kraju. SOK ma wiele do zrobienia. W sumie musi ochraniać 18 tys. km linii kolejowych, a także 500 pociągów. Szczególnie ochrona linii kolejowych jest dzisiaj ważna. Polska ma przed sobą dzisiaj ogromne inwestycje kolejowe, które muszą być pod nadzorem. Jednocześnie ustawa miała rozwiązywać kilka absurdów. Funkcjonariusze mają dostać uprawnienia do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych. Sokiści będą mogli nie tylko nakładać grzywny, pobierać linie papilarne i wymaz ze śluzówki policzków, ale zostaną również upoważnieni do „obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń, w miejscach publicznych i na obszarach kolejowych, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, a w określonych przypadkach także i dźwięku”.

Dziś SOK nie ma np. uprawnień, aby zaglądać do bagaży. A to w świetle zagrożenia terrorystycznego wydaje się kluczowe. Dodatkowo wprawdzie funkcjonariusze SOK mogą legitymować pasażerów, ale nie mają dostępu do baz policji. Funkcjonariusze nie są więc w stanie ocenić, czy np. nie mają do czynienia z osobami ściganymi listami gończymi.

Zmiany w prawie miałyby również stworzyć bardziej transparentny sposób finansowania służby. Gdyby SOK był pod skrzydłami MSWiA, pieniądze trafiałby do służby. Dziś za stworzenie tej formacji są odpowiedzialne spółki, które jednak niechętnie wywiązują się z obowiązku. Dość powiedzieć, że jak pisze NIK, odpowiednie służby stworzyły jedynie PKP PLK i PKP SKM. 12 pozostałych spółek tego nie stworzyło.

Zdaniem posła Bogdana Rzońcy wprowadzenie nowych przepisów znacznie poprawi bezpieczeństwo pasażerów. – To jest nasz zasadniczy cel tej nowelizacji. Dziś agencje często zatrudniają osoby nieprzygotowane, co sprawia, że mamy do czynienia z pewną fikcją – mówi nam Rzońca.

Tymczasem jednak nie wszyscy widzą taką konieczność. Służby, takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, skrytykowały nowe rozwiązania, twierdząc, że to dublowanie kompetencji.

 

Autor: Jacek Liziniewicz

                                                                                                                   Dnia 21.05.2018 r


                             W dniu 21.05.2018 r w siedzibie Komendy Głównej SOK, odbyło się spotkanie kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi.
                         
Omówiony został protokół dodatkowy nr. 14 gdzie już nie będzie stanowisk o nazwie radcy i st.radcy tylko  specjalista i st.specjalista. Pracownicy nic nie stracą na tych zmianach.   Omówiono ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Można się zapoznać z materiałem https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rodo-zmiany-od-25-05-2018-r-dotyczace-ochrony-danych-osobowych
Pragnę poinformować, że sprawa dotycząca naszej formacji zostanie sfinalizowana pozytywnie.


                                                                                                                                     Bogdan Jagielski                                                                                                                  Dnia 17.05.2018 r

                            

  W dniu 17.05.2018 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A w Warszawie,

odbyło się spotkanie ze związkami Zawodowymi. Zostały omówione sprawy zatrudnieniowe i emerytalne. Podwyżki mogą być wdrożone od lipca 2018 r. Nie możemy ujawniać propozycji podwyżek. Trwają negocjacje.  Następne spotkanie zaplanowano na 05.06.2018 r. 


Informuję, że są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Mielna od dnia 14 - 20.07.2018 r.Kontakt  Marek Kopczuk tel. 503893011.


                                                                                       Bogdan Jagielski

                                                                                        
           

                                                                                                                     Dnia 15.05.2018 r

Pragnę poinformować, że w dniu  21.05.2018 r w siedzibie Komendy Głównej SOK,
odbędzie się spotkanie kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi. Tematem spotkania
będzie omówienie bieżących i przyszłych spraw organizacyjnych Straży Ochrony Kolei.

                                                                                                                   Bogdan  Jagielski                                                                                                                      Dnia 11.05.2018 r

     

https://www.money.pl/

Miliony złotych na złudną ochronę podróżnych.

Firmy ochroniarskie blokują powołanie straży kolejowej

Stra Ochrony Kolei zatrudnia 3074 osoby z czego 95 proc to funkcjonariusze

Fot. materiały prasowe

Straż Ochrony Kolei zatrudnia 3074 osoby, z czego 95 proc. to funkcjonariusze

Bezpieczeństwa pasażerów na polskiej kolei pilnują ochroniarze. Gdy dochodzi do kradzieży, napadu albo ktoś pozostawi bez opieki bagaż, na pomoc wzywają Straż Ochrony Kolei. To pośrednictwo kosztuje podatników 60 milionów złotych rocznie. Byłoby taniej, ale pracę nad ustawą, która pozwoli strażnikom chronić nie tylko tory, utknęły w martwym punkcie.

Straż Ochrony Kolei zatrudnia 3074 osoby, z czego 95 proc. to funkcjonariusze (a tylko 5 proc. – administracja). Pracują w 16 komendach regionalnych i 78 posterunkach na terenie całego kraju.

Większość z nich to doskonale wyszkoleni młodzi ludzie, dysponujący na co dzień nowoczesnym sprzętem, terenowymi samochodami, cyfrową łącznością, jak również bronią.

Ta ogromna rzesza ludzi działa w strukturach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a podstawą jej funkcjonowania jest ustawa o transporcie kolejowym z marca 2003 roku. Zgodnie z jej zapisami funkcjonariusze pilnują porządku i bezpieczeństwa na ponad 18 tys. km linii kolejowych i w blisko 500 pociągach.

Jakie uprawnienia mają SOK-iści?

Strażnicy mogą legitymować podejrzanych lub świadków zdarzenia, zatrzymać tych, którzy popełnili przestępstwo lub wykroczenie (ale tylko po to, by doprowadzić ich do najbliższego komisariatu), kontrolować – w uzasadnionych przypadkach – samochody poruszające się po terenie kolejowym czy ukarać mandatem wandali.Najczęściej funkcjonariusze interweniują, gdy dochodzi do wybryków chuligańskich, kradzieży i dewastacji, zatrzymują poszukiwanych i za posiadanie narkotyków. Zabezpieczają także przejazdy kibiców sportowych i kontrolują rocznie kilkanaście tysięcy punktów skupu metali, szukając skradzionych elementów wyposażenia kolejowego. Ich pracę finansuje budżet państwa.

SOK nie chroni jednego – dworców kolejowych. Czyżby konflikt interesów?

Kto dziś pilnuje bezpieczeństwa podróżnych?

Już w 2010 roku miejsce Straży Ochrony Kolei miała zająć policja kolejowa. Nie udało się. Skończyło się na usunięciu komisariatów z dworców, a bezpieczeństwa w budynkach zaczęły strzec prywatne firmy ochroniarskie. Koszty szacuje się na ok. 60 mln zł rocznie. Tyle, że kosztowna ochrona to w praktyce fikcja, bo ochroniarze albo boją się interweniować w sytuacjach zagrożenia, albo nie wiedzą co mają robić.– Nie mają też podstawowych uprawnień pozwalających skutecznie wyegzekwować przepisy prawa. Funkcjonariusze SOK codziennie podejmują więc interwencje na dworcach i stacjach kolejowych. Każdego dnia zatrzymują osoby agresywne, przestępców poszukiwanych listem gończym, sprawców dewastacji czy kradzieży – wylicza Marcin Żywiołek z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. SOK wzywana jest też do pozostawionego na dworcu bagażu. Takich zgłoszeń jest w ciągu roku kilka tysięcy. Dodam, że SOK wzywana jest do pomocy przez ochronę dworca.

- Dlatego też aby obszar kolejowy był bezpieczny, o bezpieczeństwo publiczne na tym obszarze powinna dbać wyspecjalizowana formacja jaką jest obecnie Straż Ochrony Kolei (po uchwaleniu ustawy Straż Kolejowa z dodatkowymi uprawnieniami) – podsumowuje rzecznik SOK Marcin Żywiołek.

Jeśli nie wiadomo o co chodzi....

Problem miała rozwiązać zmiana prawa, a dokładniej nowe przepisy, które mają przekształcić SOK w Straż Kolejową, służbę nadzorowaną przez MSWiA. Dodatkowo zwiększone zostaną uprawnienia funkcjonariuszy, dodając im możliwość rozpoznawania i wykrywania określonych przestępstw oraz ścigania ich sprawców. Po zmianach SOK stałaby się de facto wyspecjalizowaną policją kolejową.Jeśli funkcjonariusze mają realnie zadbać o bezpieczeństwo pasażerów, muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia – nie ma wątpliwości Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy „NSZZ Solidarność”. – Potrzebujemy dziś zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, a jego utworzenie będzie możliwe, gdy koordynacja wszelkich działań będzie w jednym miejscu – w MSWiA.

Odpowiedni projekt w tej sprawie trafił już nawet pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Niestety- ku zaskoczeniu zainteresowanych - prace zostały odłożone na później. Pytane o powody tej decyzji ministerstwo odpowiada lakonicznie: "po przeprowadzonych konsultacjach oraz analizie uwag i opinii zgłoszonych do projektu ustawy, na obecnym etapie podjęto decyzję o wstrzymaniu dalszych prac nad tym projektem”.

W konsultacjach międzyresortowych zastrzeżenia do projektu zgłosiło m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, stwierdzając m.in., że projekt nowego prawa za bardzo opiera się na ustawie o policji, co jest „niewspółmierne”. Dodatkowo Centralne Biuro Antykorupcyjne zarzuca projektowi wadliwość, uważając, że niepotrzebnie mnoży służby i dubluje zadania SOK i policji na terenach kolejowych, podczas gdy podobnej służby nie mają lotniska czy porty.Posłowie interweniują w sprawie SOK

Wstrzymanie prac nad ustawą zaskoczyło także parlamentarzystów lobbujących za powołaniem Straży Kolejowej.

– Nic o tym nie wiem. Zorientuję się u źródła, co sprawiło, że rząd zawiesił prace nad nowymi przepisami – zapowiada Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z PiS.

Konieczność zmian i dalszych prac nad ustawą widzi także kolejny poseł PiS Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. – W obecnej perspektywie finansowej UE zainwestujemy w kolej 60 mld zł. Pociągami będzie się podróżowało szybciej. By było także bezpieczniej potrzebna jest profesjonalna ochrona mienia i przede wszystkim pasażerów – przekonuje.

Bardziej profesjonalna niż ta oferowana przez firmy ochroniarskie?

– Osobiście nic nie mam przeciwko tego rodzaju działalności, ale gdy mówimy o dużym majątku publicznym, to powinna go pilnować profesjonalna służba państwowa. Tymczasem w firmach ochroniarskich zatrudniane są różne osoby, nie zawsze są to profesjonaliści. Straż Ochrony Kolei powinna stać się częścią służb stojących na straży bezpieczeństwa obywateli – kwituje Rzońca.


                                                                                                                                                                                

Monika Rosmanowska

11.05.2018, godz. 10:26

              


                                                                                                                    Dnia 09.05.2018 r


             
Pragnę poinformować, że w dniu 17.05.2018 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A w Warszawie,

odbędzie się spotkanie ze związkami Zawodowymi. Tematem spotkania będą sprawy bieżące.  

  
                   

                                                                                                                                                                                Bogdan Jagielski
                                 
                                                                       

Dnia 11.04.2018 r.

100 lat SOK. Co udało się zmienić w ostatnich latach i co przed formacją?

W 2018 roku Straż Ochrony Kolei obchodzi swoje stulecie. Formacja została powołana 18 listopada 1918 roku
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szczególną uwagę przywiązywał
 do kwestii bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Obecnie jest to formacja nowoczesna,
dobrze wyposażona i gwarantująca bezpieczeństwo na obszarze kolejowym... cały artykuł na stronie:201804091909297618mjpg_732-419jpg

Dnia 04.04.2018 r.


Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej udzielona przez Podsekretarza Stanu
Pana Marcina Zielenieckiego, na pismo Przewodniczącego Związku Bogdana Jagielskiego dotyczące

emerytury kolejowej i interpretacji pojęcia „pracownik kolejowy”

Pismo MPIPS.PDF
                                                                                                                       Dnia 21.03.2018 r

Pragnę poinformować, że w dniu 21.03.2018 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A w Warszawie,
odbyło się spotkanie ze Związkami Zawodowymi. Propozycja Zarządu PLK S.A, że podwyżki zostaną wdrożone
od czerwca lub lipca bieżącego roku w kwocie 150 zł netto, brutto 250 zł. na pracownika.
Związki zawodowe nie zgłosiły swojej propozycji. Następne spotkanie po Świętach Wielkanocnych.

                                                                                                                                                                                                   Bogdan Jagielski 

 

Dnia 14.03.2018 r.


Minister Joachim Brudziński spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych policjantów,

pracowników Policji oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Organizatorem spotkania, nie były związki zawodowe lecz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


DYU-DjJX4AEaYEQjpg

https://twitter.com/mswia_gov_pl

  Dnia 14.03.2018 r


Gazeta Nasz Dziennik.   Państwowa Straż Kolejowa, będzie dbać o bezpieczeństwo

podróżnych na dworcach kolejowych.


Dworce pod pastwow ochronjpg
                                                                                                                   Dnia 14.03.2018 r

           
Na dzień 15.03.2018 r zostałem zaproszony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Spotkanie odbędzie się z Joachimem Brudzińskim Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 Cel spotkania Ustawa o Straży Ochrony Kolei.

                                                                                                              Bogdan Jagielski

                                                                                                                                                                                                         

Dnia 09.03.2018 r

W Międzynarodowym Dniu Kobiet Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego

przedstawicielki służb i formacji mundurowych.


dwnld1531845546jpg


                                                                                                                    Dnia 08.03.2018 r

          
Pragnę poinformować, że w dniu 21.03.2018 r w siedzibie Centrali Spółki PKP PLK S.A w Warszawie, odbędzie się spotkanie ze związkami Zawodowymi. Zostanie podsumowany rok 2017, oraz  sprawy bieżące.


                                                                                                                             Bogdan Jagielski
                                                                                                                    Dnia 07.03.2018 r

                                                               
 
Im bliżej uchwalenia Ustawy o Straży Ochrony Kolei.  Artykuł wpolityce.pl

                    https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/384097-ujawniamy-bitwa-o-dworce-im-blizej-uchwalenia-ustawy-tym-b...


                                                                                                                 Dnia 03.03.2018rok


Witam wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei.

Jak wszyscy wiecie w Polskim Radiu 24, udzielił wywiadu Józef Hałyk Komendant Główny Straży Ochrony Kolei i w TVP Info minęła dwudziesta Bogdan Rzońca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Przytoczyli oni historię o Straży Ochrony Kolei, gdzie Ustawą Rządową ma zostać wcielona w struktury MSWiA. Po tych wystąpieniach nastąpił totalny atak na osoby zatrudnione w SOK. Dał temu przykład felieton opublikowany w Onet wiadomości, gdzie wypowiadali się byli i obecni funkcjonariusze SOK. Można skomentować to w jeden sposób, płacz, lament, nienawiści i bezsilność osób, które już nie mają wpływu i nic do powiedzenia w SOK . Chcą karmić tymi informacjami obecnie pracujących funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, oraz opinię publiczną. Jakim trzeba być człowiekiem, który nosił mundur 100 letniej formacji i w tak bezczelny sposób szkalować i oczerniać obecnie pracujących funkcjonariuszy i pracowników SOK.  Na spotkaniu w roku 2017 w PKP PLK z przewodniczącymi ZZ, została skierowana prośba, by rozmawiali i zachęcali osoby, które by zechcieli podjąć pracę w Spółce, gdyż jest luka pokoleniowa 50+. Wszyscy pamiętamy, że na kolei pracowały całe rodziny z dziada pradziada i był to zaszczyt podtrzymywania tradycji tak jak w górnictwie. Niech każdy sobie przypomni formację z lat 80 i 90 jaka była i jaka jest obecnie i dzięki komu to zawdzięczamy. Każdy obecnie zatrudniony w SOK, niech zada sobie pytanie, kto był i dlaczego jest przeciwnikiem ustawy o SOK.


Nadmieniam, każdy kij jest dobry aby nim uderzyć, ale trzeba pamiętać, że ma dwa końce.


                                                                                                                                                               Bogdan Jagielski

.                                                                                                                 Dnia 28.02.2018 r

PROŚBA O POMOC

W zawiązku z okresem rozliczeń z Urzędem Skarbowy zwracam się z prośbą o przekazanie 1 %

podatku na n/w fundację, w której podopieczną jest moja córka Wiktoria Worytko, która urodziła się
z
Mózgowym porażeniem dziecięcym prawej strony. Środki zebrane dzięki tej fundacji pozwolą na

kontynuacje leczenia i skomplikowanej rehabilitacji.

Dane potrzebne do wypełnienia w PIT:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS 0000037904

z dopiskiem w poz. 139 „ 12150 Worytko Wiktoria

Członek NSZZ F-szy SOK z IOK Bydgoszcz

Za udzieloną pomoc z góry dziękuje Bogdan Worytko.

Uzgodniono z Przewodniczącym Koła Włodzimierz Walecki

                                                                                                                                                                      Jagielski Bogdan


Dnia 28.02.2018 roku

Będzie nowa Straż Ochrony Kolei

Pilnują bezpieczeństwa kolei ale od kilkunastu lat nie mają statusu formacji państwowej.

Trzy tysiące funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei już niedługo może zyskać nowe uprawnienia.

Ustawa, która ma podporządkować straż MSWiA,

ma też zakazywać prywatnym agencjom chronić majątku PKP.


panoramaJPG

publikacja: 27.02.2018, 19:43


Dnia 26.02.2018 roku

Komitet Stały Rady Ministrów zajął się projektem ustawy o Straży Ochrony Kolei.

Obecnie ochroną dworców kolejowych zajmują się prywatne firmy ochroniarskie powiązane z byłymi

funkcjonariuszami służb i generuje to ogromne koszty. Dlaczego prywatne firmy za publiczne pieniądze ochraniają

państwowy majątek?


https://vod.tvp.pl/video/minela-dwudziesta,26022018,35919116.


KGSOKJPG

Dnia 26.02.2018 r   

                                        

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady

     https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r2339,Projekt-ustawy-o-Strazy-Ochrony-Kolei.html

.                                                                                                     
Dnia 26.02.2018 rUJAWNIAMY.

Brutalna próba obrony wielkich kontraktów dla agencji ochroniarskich na dworcach

Im bliżej ustawy, która odbierze spółkom ochroniarskim grube setki milionów za ochronę dworców

(zadania te ma przejąć nowo powołana Straż Kolejowa), tym brutalniejsze są ataki na komendanta głównego

Straży Ochrony Kolei - wynika z informacji portalu w Gospodarce.pl. W arsenale

narzędzi używanych do ataku są pogróżki, prowokacje medialne i próba

zmontowania fikcyjnych zarzutów.

 

Projekt ustawy o straży kolejowej trafił pod obrady komitetu stałego rady ministrów. W założeniach projektu

zmienia się podległość formacji – przechodzi ona w kompetencje ministra spraw wewnętrznych

i administracji. Ale przede wszystkim uporządkowuje status służby,poprzez zwiększenie uprawnień, które są

niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa na obszarze kolejowym - integralnej części państwa.

W tej chwili ochronę polskich dworców powierza się zewnętrznym spółkom

prywatnym wyłanianym w przetargach. Kosztuje to około 60 mln zł rocznie.

 W ten sposób pieniądze publiczne trafiają do firm ochroniarskich, których duża część wywodzi się z ze

środowisk doświadczonych funkcjonariuszy służb mundurowych i tajnych z okresu PRL.

Nic dziwnego, że im bliżej przyjęcia projektu ustawy przez rząd, tym większy atak na osoby pracujące na rzecz tej reformy.

Chodzi przecież o skończenie z typową dla III RP prywatyzacją zadań państwa i przekazanie tych obowiązków w ręce

profesjonalnych, państwowych odpowiednich służb. Co się dzieje? Jak ustaliliśmy po latach zerowego zainteresowania SOK

 ze strony mediów nagle mamy do czynienia z rzuceniem na ten odcinek,

zwłaszcza przez media założone przez Niemców, całych gromad reporterów,w tym śledczych, z insynuacjami,

prowokacjami, zbieraniem rzekomych haków.Za komendantem głównym Straży

Ochrony Kolei codziennie biega kamerzysta. Komendant otrzymuje groźby, w tym dotyczące rodziny. Widać duże wysiłki

zmierzające do skompromitowania za wszelką cenę zwolenników projektu nowej ustawy

jak i samej SOK— mówi nam informator z PKP,  dodając, że wygląda to jakby nagle ktoś rzucił ogromne pieniądze

by rynek ochrony dworców nadal pozostał w tych rękach, w których obecnie  się znajduje, a państwo nie

odzyskało kontroli nad tą sferą.

Warto przypomnieć kontekst, który uzmysławia jak wysoka jest stawka:

w efekcie ustawy dezurbanizacyjnej dawni funkcjonariusze stracili extra

wysokie uposażenia emerytalne - zostały one zrównane do powszechnego

poziomu. Teraz części z nich grozi im odebranie intratnych kontraktów.

Można więc spodziewać się, że będą się przed tym bronić

wszelkimi metodami.


                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dnia 23.02.2018 r

Wypowiedź Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dla Polskiego Radia

https://www.polskieradio.pl/130/5819/Artykul/2039209,Straz-Ochrony-Kolei-bedzie-podlegac-pod-MSWiA


ead0c9ab-3975-40f6-876a-d2cfaa78fa57jpgDnia 14.02.2018 r

W dniu 13.02.2018 r w biurze Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie, zostały przeprowadzone wybory

na v-ce przewodniczącego koła, gdzie został wybrany kol. Kosewski Andrzej, st.dyspozytor.

Serdecznie wybranemu gratuluję.

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                   Jagielski Bogdan                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             Dnia 11.02.2018 r.

W dniu 09.02.2018 r w Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze, zostało powołane

koło NSZZ F-szy SOK.
W spotkaniu wyborczym uczestniczyła duża rzesza członków związku NSZZ F-szy SOK z IOK Zielona Góra,

jak też z Posterunków wchodzących w skład Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei Zielona Góra.

W wyborach uczestniczyli, przewodniczący związku Bogdan Jagielski, v-ce przewodniczący związku Wojciech Paliński,

  przewodniczący koła Marek Wesołowski z IOK Poznań i przewodniczący koła Marek Kowalski z IOK Iława.

Na przewodniczącego koła NSZZ F-szy SOK w IOK Zielona Góra, został wybrany Piotr Bielecki d/z z IOKP Gorzów Wielkopolski,  

     v-ce przewodniczącym koła został Krzysztof Krutow z IOKP Kostrzyn.

Serdecznie wybranym gratulujemy.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Jagielski BogdanDnia 22.06.2017 r                                                                                                               

Dnia 09.06.2017 r

 

Te uzgodnienia podwyżek, które zapadły w dniu dzisiejszym w siedzibie KG SOK, służą temu, by zlikwidować tzw. kominy,
gdzie przez wiele lat wszystkie związki dopominały się. Jest tak, że nowy f-sz SOK zarabia więcej niż ten z długim stażem.
Pragnę poinformować, że nie będzie stosowania samowolki przez Komendantów Regionu.
Te informacje, które są przekazywane przez działaczy związkowych jest biciem piany.
Cytuję jak byli byście u nas to podwyżka była by 100%. Nadmieniam, że kontrolę nad wdrożeniem podwyżki
przez Komendantów Regionu i Komendantów Posterunku objął Komendant Główny SOK.


                                                                                                                                                 Jagielski Bogdan      

 


   

Dnia 08.06.2017 r

Pragnę poinformować, że w dniu jutrzejszym 09.06.2017 r w siedzibie Komendy Głównej SOK,
odbędzie się spotkanie kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi. Tematem spotkania
będzie omówienie zasad wdrożenia podwyżki w 2017 r.

                                                                                                                   Jagielski Bogdan
Dnia 22.05.2017 r


Informacja, którą umieściłem na stronie internetowej OZZ SOK mija się z prawdą. 


Koleżanki i Koledzy Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei w sprawie zmian obszaru 

działania Komendy Regionalnych stoi na stanowisku, że nie należy dokonywać żadnych zmian obszaru 

działania i siedzib istniejących Komend Regionalnych SOK do czasu uchwalenia ustawy o Straży Ochrony Kolei. 

Władysław Gajdek.


 Pragnę poinformować, że nawiązując do wcześniejszych ustaleń, kierownictwo KG SOK, wspólnie ze 

związkami zawodowymi działającymi w SOK ustalono, że zmiany w obszarze działania Komend Regionalnych SOK, 

zostaną zmienione przed wejściem Ustawy o SOK. Zadaje sobie pytanie, czym kierowali się koledzy z OZZ SOK 

umieszczając na stronie internetowej taką informację.

                                                                                                  Jagielski Bogdan

PPK_prezentacja dla uczestnik+-w_ZZ Warszawa_24 10 2019.pdf